Terkini...
0

Amanat Terakhir Syeikh Mahdi Akif

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemuliaan khusus kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dengan kesatuan dalam agama dan menganugerahkan mereka untuk memikul amanah risalah reformasi dan pengislahan ke seluruh penjuru dunia serta memberikan janji berupa taufiq dan kemenangan di dunia dan pahala yang berganda di akhirat kelak.
 
Selawat dan salam serta keberkatan kepada pemimpin para nabi, contoh tauladan bagi para pendakwah dan mujahidin, beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang mengikuti petunjuk dan kebaikan serta orang-orang  yang berjalan meneladani mereka hingga hari kiamat. Amma ba'du…
 
Inilah risalah terakhir saya, semoga dalam setiap patah perkataan terkandung makna yang berharga kerana ini merupakan risalah yang saya tulis dalam kedudukan terakhir saya sebagai "qiyadah" (pemimpin) dalam tubuh jamaah yang penuh berkat ini dan dalam rangka memenuhi prinsip dan komitmen yang telah saya umumkan sejak Jamaah Ikhwanul Muslimin memberikan kehormatan, amanah dan tanggungjawab ini kepada saya sebagai orang pertama dalam jamaah dakwah yang sentiasa dinaungi Allah berupa kemenangan dan agar diketahui oleh mereka yang jauh dan dekat bahwa Ikhwanul Muslimin tidak terjejas dan tidak berubah serta mereka tidak berkata kecuali dengan apa yang mereka lakukan.
 
KEPERLUAN DUNIA PADA DAKWAH IKHWANUL MUSLIMIN
 
Wahai Ikhwan yang tercinta…
 
Wahai para pemilik ruh yang mulia, pendamping liku-liku perjalanan dan rakan kongsi dalam berbagai aspirasi dan inspirasi…
 
Sungguh dengan berkat taufiq Allah yang telah dianugerahkan kepada saya sejak awal dalam hidupku sebagai qiyadah dan hampir tujuh puluh tahun berlalu; yang telah memperkenalkan saya dengan dakwah yang penuh berkat ini, memberikan kehormatan kepada saya untuk dapat bertemu dengan seorang mursyid dan pengasas jamaah Ikhwanul Muslimin iaitu Imam Syahid Hasan Al-Banna (semoga Allah merahmatinya) dan hidup bersama  para generasi pertama dari orang-orang besar yang dikenali dalam sejarah moden samada mereka itu dari Mesir atau negara lainnya.
 
Begitu pula dengan berkat taufiq Allah jua yang telah menganugerahkan kepada saya keteguhan sekalipun  berada dalam tekanan dan ancaman serta memohon kepada Allah semoga sentiasa menganugerahkan keteguhan berada dalam hidayah-Nya sehingga kelak dapat dipersatukan dan dipertemukan dengan Rasulullah saw dan para pendakwah selepasnya hingga hari kiamat….!!
 
Saya sangat menyedari dan yakin bahwa dakwah merupakan keperluan utama bagi warga Mesir, keperluan bagi warga Arab dan umat Islam seluruhnya, bahkan keperluan bagi umat manusia di seluruh dunia.
 
Ini adalah kerana yang dipikul oleh dakwah adalah :
 
a.      Prinsip-prinsip pembaharuan Islam yang mulia.
b.      Petunjuk terhadap kemuliaan dan keagungannya.
c.      Memperbaiki kefahaman terhadap risalahnya.
d.      Risalah pembaharuan menyeluruh terhadap semua aspek kehidupan.
 
Ini bersesuaian sepertimana firman Allah swt :
 
"Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah kerana Allah Tuhan semesta alam". (QS Al-An'am : 162)
 
Setelah tersebar banyak kekeliruan dan kesalahan yang menganggap bahwa Islam hanya terbatas kepada bentuk-bentuk ibadah dan amalan kerohanian semata-mata, maka dakwah Ikhwanul Muslimin datang untuk menyatakan bahwa :
 
1.      Islam adalah agama yang komprehensif.
2.      Islam menyelesaikan dan mengatur berbagai urusan hidup.
3.      Islam memberikan jalan penyelesaian kepada setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia.
4.      Islam menempatkan sistem yang ketat dan berhati-hati padanya serta tidak terbelenggu di hadapan berbagai masalah dan sistem yang mesti dihadapi dan diperbaiki untuk kemaslahatan manusia.
 
Ianya adalah sebagaimana yang disebut oleh Imam Hasan Al Banna :
 
"Islam adalah negara dan bangsa atau pemerintah dan rakyat, akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan, kebudayaan dan undang-undang atau ilmu pengetahuan dan kehakiman, material dan harta atau keuntungan dan kekayaan, jihad dan dakwah atau tentera dan fikrah, sebagaimana ia merupakan aqidah yang benar dan ibadah yang sahih secara bersamaan".
 
Dunia ketika ini sangat memerlukan kefahaman Islam yang seperti ini sehingga dengan demikian akan mampu :
 
a.      Mewujudkan harapan ramai orang.
b.      Menghadapi berbagai kerosakan.
c.      Memberikan jalan penyelesaian terhadap perdamaian yang sempurna dan kesejahteraan yang mententeramkan.
 
Alangkah indahnya, sekiranya umat Islam secara keseluruhan mahu menyedarinya!.
 
MANHAJ PERUBAHAN MENURUT IKHWANUL MUSLIMIN
 
Ikhwanul Muslimin menyedari bahwa cara untuk mencapai kefahaman yang benar terhadap Islam di tengah realiti kehidupan ini adalah dengan menghilangkan terlebih dahulu dalam realiti kehidupan bangsa tersebut berupa :
 
1. Perasaan yang terabai.
2. Akhlak yang rosak.
3. Kekikiran yang ditaati.
 
Oleh kerana itu perkara pertama yang mereka arahkan adalah "tarbiyah ruhiyah" iaitu :
 
a. Pembinaan terhadap jiwa.
b. Memperbaharui ruh.
c. Memperkukuhkan akhlak dan perilaku.
 
yang disasarkan tepat ke dalam hati setiap bangsa berdasarkan beberapa perkara berikut :
 
1 – Meletakkan "manhaj al-aqdi" (sistem aqidah) bagi Ikhwanul Muslimin yang berasal dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya saw yang sahih, tidak terkeluar darinya barang sedikit pun sehingga membuatkan Islam hidup di setiap persendian umatnya; memiliki kesedaran pada akal dan hati nuraninya dalam setiap gerakan dan perilakunya.
 
2 – Meletakkan "manhaj tarbawi" (sistem tarbiyah) untuk Ikhwanul Muslimin sehingga dengannya akan mampu mewujudkan komitmen yang benar dalam berbagai aspek Ibadah Islam dan syiar-syiarnya; di mana perkara tersebut berperanan sebagai cara yang efektif dalam  membersihkan jiwa dan mensucikan hati.
 
3 – Meletakkan "manhaj tsaqafi al-mutakaamil" (sistem budaya yang bersepadu dan sempurna) yang mampu memberikan kefahaman Islam yang benar dan sederhana sesuai dengan realiti Islam tanpa berlebihan dan tidak ada kekurangan, melindunginya dari salah faham dan penghinaan serta membentuk landasan yang kuat dan bersih untuk kesatuan dunia Arab dan Islam sejagat.
 
4 – Meletakkan "manhaj al-ilmi" (sistem ilmiah); agar dapat diterapkan prinsip-prinsip Islam dan etika-etikanya dalam berinteraksi, berperilaku dan bersosial. Ikhwanul Muslimin menghadirkan (walau di manapun mereka berada) contoh tauladan yang baik dalam segala bidang profesional dan sosial yang bermanfaat dan produktif.
 
5 – Meletakkan "manhaj haraki wa as-siyasi" (sistem harakah dan politik) yang diilham dan bersumber dari Islam. Oleh kerana itu, Ikhwanul Muslimin sentiasa menyeru untuk melakukan pengislahan atau reformasi yang komprehensif dan bersepadu, bekerjasama dengan berbagai komponen dan kekuatan bangsa tanpa terkecuali dengan menarik penyertaan rakyat dalam berbagai bentuknya, mencakupi berbagai keadaan yang merosakkan untuk dilakukan perubahan dan pembaikan atas dasar agama, bangsa dan identiti budaya serta peradabannya di mana mereka akan sentiasa turut serta dan terus aktif berperanan secara positif dalam setiap tindakan atau bertujuan untuk mengangkat kehormatan bangsa dan tanah air di segala bidang, samada di peringkat tempatan mahupun global.
 
6 – Meletakkan "manhaj al-jihadi as-shahih" (sistem jihad yang benar) yang dapat membezakan antara jihad melawan penjajahan ke atas negara melalui penentangan bersenjata dan jihad dengan cara damai. Mujahadah untuk memperbaiki sistem pemerintahan nasional yang rosak dan korup melalui nasihat, bimbingan dan arahan serta pembetulan konsep serta sentiasa turut serta secara aktif dalam bebragai kegiatan dan aktiviti; samada  sosial, ekonomi dan politik yang jauh dari tindakan kekerasan dan mengangkat senjata serta menyebarkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat.
 
7 – Meletakkan carta-carta peraturan untuk kelengkapan struktur, persiapan rancangan, mengenalpasti strategi, pengambilan keputusan, pengembangan mekanisma, mengendalikan gerak kerja, penilaian pencapaian tujuan, memantau aktiviti dan perubahan serta memperbaiki kesalahan di bawah naungan 'ukhuwah' (persaudaraan), 'mahabbah' (cinta), 'tsiqah' (rasa percaya diri) dan 'indhibat' (disiplin).
 
Selain dari itu, Ikhwanul Muslimin sentiasa melakukan :
 
a.      Kajian semula terhadap sistem dan peraturan mereka dari masa ke semasa.
b.      Mendiskusikan apa yang mesti diperbaiki dari suatu kesalahan lalu diluruskan.
c.      Menyemak orang yang memberikan nasihat di samping mencintai mereka.
d.      Berusaha memperolehi manfaat dari para pengkritik dan penentang dakwah mereka.
e.      Tidak pernah berhenti berusaha untuk meninjau berbagai perkembangan pada sikap dan pendapat sesuai dengan suasana baru yang mereka hadapi dan dari berbagai sikap dan idea-idea ini ditanggapi secara fleksibel selagi tidak ada pertentangan dengan 'tsawabit' (unsur-unsur tetap) serta prinsip-prinsip yang mereka yakini.
 
Mereka memahami bahwa Ikhwanul Muslimin akan tetap berjalan baik selama mana ia menerima nasihat dan saranan dan semoga Allah swt merahmati Umar bin Al-Khattab yang telah mendoakan orang yang menunjukkan aib dirinya, beliau berkata:
 
"Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan aib diriku".
 
DAKWAH IKHWANUL MUSLIMIN ADALAH DAKWAH BAGI MENYELAMATKAN UMAT TERCINTA
 
Melalui mimbar ini, tidaklah salah jika saya katakan :
 
Sesungguhnya dakwah Ikhwanul Muslimin jika difahami oleh umat, ia merupakan sebahagian dari usaha penyelamat, baik dalam manhajnya yang jika diikuti oleh sesuatu bangsa merupakan suatu keuntungan dan dalam perjuangan mereka jika mahu dibantu merupakan harapan dan bahwa mereka sentiasa berjuang untuk berada dalam perjalanan yang mereka tempuh demi memberikan perkhidmatan bagi agama dan bangsa mereka, insya Allah, tidak gentar terhadap orang yang menyakiti dan memencilkan mereka, sampai Allah memberikan kepada bangsa ini dan dunia dalam meraih kebahagiaan melalui kebaikan yang mereka tebarkan.
 
Oleh kerana itu, saya merasakan amat sesuai jika saya dapat mengingatkan bangsa dan yang merasa mendapat amanah pada dakwah kami lebih-lebih lagi mereka yang ragu dan bersikap skeptikal terhadap prinsip-prinsip dan nasionalisma kami bahwa ketika kami terlibat di atasnya, seperti yang diungkapkan oleh Imam syahid Hasan Al-Banna dalam Risalah "dakwatuna" ketika ia berkata:
 
"Kami ingin agar umat mengetahui bahwa mereka lebih kami cintai daripada diri kami sendiri. Sungguh, jiwa-jiwa kami ini senang gugur sebagai penebus bagi kehormatan mereka, jika memang tebusan itu yang diperlukan atau melayang untuk membayar kejayaan, kemuliaan, agama dan cita-cita mereka, jika memang mencukupi.
 
Tidak ada yang membawa kami bersikap seperti itu kepada mereka, kecuali kerana kasih sayang yang telah menambat hati kami, menguasai perasaan kami, menghilangkan perasan mengantuk kami dan mengalirkan air mata kami. Sungguh, kami benar-benar sedih melihat apa yang menimpa dan terjadi pada umat ini, sementara kita hanya sanggup menyerah pada kehinaan, keridhaan pada kerendahan dan pasrah pada keputusasaan.
 
Sungguh kami bekerja di jalan Allah untuk kemaslahatan bagi seluruh manusia lebih banyak dari apa yang kami lakukan untuk kepentingan diri kami. Kami adalah milik kamu semua wahai saudara-saudara tercinta, bukan untuk orang lain. Sesaat pun kami tidak akan pernah menjadi musuh kamu.
 
Kami tidak merasa berjasa dengan sesuatupun dan tidak pula menganggap diri ini lebih utama. Kami hanya meyakini akan firman Allah swt :
 
"….Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar." (QS Al-Hujurat : 17)
 
Kami sering berangan-angan (andaikata angan-angan itu bermanfaat) bahwa hati kami terbuka di hadapan mata dan telinga umat ini, sehingga saudara-saudara kami dapat melihat sendiri. Adakah mereka melihat sesuatu dalam hati kami, selain menginginkan kebaikan untuk mereka, rasa kasih sayang terhadap mereka serta rela mati untuk kemaslahatan mereka?
 
Apakah mereka menemui dalam hati kami selain kepedihan mendalam atas apa yang kita alami?
 
Namun cukuplah bagi kami bahwa Allah swt mengetahui itu semua. Hanya Dia-lah yang menjamin dukungan yang tepat agar kami sentiasa berada dalam kebenaran. Di tangan-Nya-lah berada semua kendalian dan kunci hati. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada yang dapat menunjukinya. Cukuplah Allah bagi kami. Dialah sebaik-baik tempat bergantung. Bukankah Allah yang mencukupi seluruh hanba-Nya?"
 
MASA DEPAN YANG CERAH BAGI DAKWAH YANG DIPIKUL OLEH IKHWANUL MUSLIMIN
 
Wahai Ikhwanul Muslimin, ketahuilah bahwa masa depan yang cerah adalah bagi jamaah, dakwah dan agama kamu. Perkara ini adalah disebabkan oleh beberapa alasan berikut:
 
PERTAMA :
 
Allah berjanji kepada mereka yang gigih dan ikhlas berjuang untuk agama mereka.
 
"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku". (QS An-Nuur : 55)
 
dan firman Allah swt lagi :
 
"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, (iaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. Dan Allah tidak akan memungkiri janji-Nya." (QS Al-Hajj : 40 - 41)
 
KEDUA :
 
Bahwa projek peradaban dalam rangka melakukan reformasi peradaban yang kamu pikul telah menunjukkan realiti sejarah dan realiti fikiran, dan dalam kenyataannya lebih bermanfaat bagi umat manusia dan menjadi penyelamat dari kehancuran, kerana itu ia memegang rahsia penerusan hidup; walabagaimana keadaan dan situasi serantau dan dunianya.
 
"Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya; Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di bumi". (QS Ar-Ra'd : 17)
 
KETIGA :
 
Bahwa projek kebangkitan dan penyelamat yang kamu tetap berpegang teguh padanya telah banyak mengalirkan darah suci dari para syuhada', pejuang dakwah ini, dimulai dari mujahid Asy-syahid Izzuddin Al-Qassam dan Imam Syahid Hasan Al-Banna, kemudian diteruskan dengan mengalirnya darah para syuhada' pejuang dakwah yang berada di penjara kezaliman seperti : Muhammad Farghali, Abdul Qadir Audah, Muhammad Yusuf Hawasy, Ibrahim Tayyib, Hindawi Duwair, Mahmud Abdul Latif, Sayyid Quthb, Abdul Fattah Ismail, Kamal As-Sananiry, Abdullah Azzam, dan lain-lainnya.
 
Dan di akhir-akhir ini syahidnya para syuhada' di bumi Palestin yang tercinta seperti: Ahmad Yaasin, Abdul Aziz Rantisi, Solah Shahadah, Fathi Asy-Syiqaqi, Yahya Ayyash , Nizar Rayyan, Said Siyam dan para pahlawan lainnya dari para pejuang dan pasukan penentang serta puluhan ribu warga yang tetap bersabar dan bertahan serta teguh di Palestin yang sedang mengalami berbagai jenis ketidakadilan dan dijerumuskan di dalam penjara ketidakadilan dan kezaliman atau di bawah kongkongan tawanan di penjara dan mereka yang telah menorehkan sejarah terbaik akan keteguhan jamaah Ikhwanul Muslimin melalui beberapa dekad jihad dan dakwah di Mesir, Palestin dan lain-lain.
 
Inilah darah dan pengorbanan yang tidak akan hilang dan sia-sia InsyaAllah, dan kamu telah melihat buahnya berupa beralihnya perhatian umat terhadap dakwah kamu serta berkumpulnya mereka dalam dakwah kamu, memberikan dokongan yang penuh untuk projek kamu sampai akhirnya dakwah ini menjadi bahan perbincangan dan perhatian umat dan memenuhi pendengaran dan penglihatan puluhan negara-negara Arab dan Islam.
 
KEEMPAT :
 
Bahwa dakwah dan jamaah kamu mampu menyatukan sejumlah besar dari para insan terbaik dan elit dari kalangan para intelek, ilmuwan, ahli akademik, ahli ekonomi, ahli politik dan profesional yang jujur dan tulus serta sangat sedikit kelompok yang mampu menandingi jamaah seperti ini (samada secara kuantiti atau kualiti) dari berbagai kelompok lain atau dakwah lain di dunia ini, terlepas dari semua tekanan yang diperlakukan oleh rejim-rejim otoritarian dan korup, maka ini semua menandakan bahwa dakwah kamu merupakan kunci masa depan insyaAllah.
 
KELIMA :
 
Bahwa projek kebangkitan dan reformasi mampu menggabungkan antara keaslian dan pembaharuan, kelenturan dan kesan positif, kerana sentiasa menjaga dan memelihara simbol-simbol suci dan unsur-unsur tetap dalam syari'ah yang tidak pernah ragu dalam menangani semua idea-idea baru yang bermanfaat dan sejahtera, slogannya adalah hadits Nabi saw :
 
"Kata-kata hikmah merupakan sesuatu yang hilang dari orang yang beriman, di mana ia berada maka ia lebih berhak mendapatkannya." (HR Tirmizi dan Ibnu Majah).
 
Jadi kita wahai Ikhwanul Muslimin sentiasa mencari hikmah dengan penuh kesungguhan dan ketulusan sepertimana seseorang yang sedang mencari sesuatu yang hilang oleh kerana terlepas darinya dan jika menemuinya maka akan lebih bersemangat  untuk memanfaat dan melaksanakannya.
 
Begitu pula Ikhwanul Muslimin tidak akan pernah lengah sedikitpun dalam menyebarkan kebenaran demi kesejahteraan bangsa dan umat serta tidak akan pernah terlambat dalam menerima kebenaran dan kembali kepadanya lalu menjunjung tinggi kebenaran tersebut, dan itu merupakan penyebab yang paling utama dalam menuju kejayaan dan kekuatan mereka.
 
KEENAM :
 
Bahwa mereka yang kamu hadapi dengan penentangan dari rejim-rejim yang menekan dan pemerintahan yang korup dan jahat tidak akan mampu berdiri di tanah yang kukuh kerana :
 
a.       Mereka tidak memiliki unsur-unsur yang kukuh sepertimana kemuliaan kamu dan kelapangan dada serta kebersihan tangan kamu dan tidak akan mendapatkan penerimaan yang hakiki dari suatu bangsa, sehingga mereka berusaha melindungi dan mempertahankan kedudukan mereka dengan tongkat kekerasan dan kediktatoran.
 
b.      Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghalang kamu melalui ideologi dan politik serta kesetiaan kamu kepada bangsa.
 
c.       Mereka  tidak memiliki jalan penyelesaian lainnya dalam menghadapi kerja kamu kecuali dengan menangkap dan berusaha menggagalkan projek kamu, memecahbelahkan antara kamu dengan umat sehingga membuatkan kamu dan umat terasing dan berusaha dengan kuat untuk menghancurkan agama kamu serta memutarbelitkan jihad kamu.
 
Namun itu semua telah membuktikan bahwa segala usaha yang mereka lakukan tidak mampu diwujudkan kecuali semakin meningkat persatuan barisan kamu, memperteguh prinsip-prinsip kamu dan menambah rasa cinta rakyat dan bangsa kamu.
 
Hal ini sepertimana yang diungkapkan oleh Abu Tayyib al-Mutanabbi :
 
"Jika datang kepada saya orang yang mencela # Maka itu merupakan kesaksian akan kesempurnaan saya"
 
KETUJUH :
 
Bahwa projek Ikhwanul Muslimin adalah projek untuk melakukan kebangkitan dan reformasi yang bertujuan untuk memerdekakan negara Arab dan Islam dari berbagai bentuk kekuasaan asing di semua bidang seperti ekonomi, politik, budaya, kerohanian dan pembebasan tanah Arab dan Islam dari kongkongan penjajahan.
 
Oleh kerana itulah projek mereka terfokus pada melakukan penentangan terhadap projek Zionis  yang melakukan penentangan terhadap Ikhwanul Muslimin dan menyelewengkan wajah mereka yang bersih serta memerangi projek Islam sebagai tujuan mereka.
 
Sebenarnya projek mereka hari demi hari mulai menampakkan kelemahan dan hilang kekuatannya serta mengikis keyakinan pendukungnya dan bahkan mulai terhakis pula (akibat sikap mereka yang salah) pada setiap harinya populariti mereka di hadapan bangsa dan masyarakat mereka sendiri dan mulai beralih kepada projek peradaban Islam yang terus menarik perhatian dan meningkatnya penerimaan dan dukungan yang luar biasa dari umat yang mendambakan kemerdekaan dan kemuliaan, terutama pemuda yang memiliki jiwa semangat.
 
"Dan Sesungguhnya kamu akan mengetahui (kebenaran) berita Al Quran setelah beberapa waktu lagi". (QS Shaad : 88)
 
WAHAI IKHWAN, MARILAH BEKERJA KUAT
 
Oleh kerana itu, saya menyeru kepada Ikhwanul Muslimin untuk tetap berpegang teguh pada dakwah dan prinsip kamu dan genggamlah dengan erat dan jangan ragu-ragu atau takut meskipun :
 
1.      Harus berhadapan dengan tindakan sewenang-wenangnya bagi kemerdekaan dan kebebasan kamu.
2.      Berhadapan dengan peperangan yang tidak seimbang atas kamu.
3.      Diskriminasi secara keji atas hak kamu dalam mencari rezeki.
4.      Putarbelit yang jahat atas dakwah dan simbol-simbol kamu.
 
Itu semua merupakan cukai di atas jalan dakwah yang mesti kamu bayar dan tanda kemenangan sudah dekat mengalahkan segala bentuk ketidakadilan dan kezaliman insya Allah.
 
"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (darjatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membezakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebahagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim". (QS Ali Imran :139-140)
 
Hadapilah masa depan yang ada di tangan kamu dengan iman yang teguh dan tenaga kerohanian, material dan moral yang agung dan dengan apa yang kamu miliki dari berbagai unsur keberkatan, baik dari laki-laki mahupun wanita, pemuda mahupun pemudinya, bersatulah dalam kasih sayang  kerana Allah, ukhuwah Islam dan kesetiaan terhadap manhaj yang bijaksana tanpa mengenal rasa putus asa, tidak ada keluhan dan tidak terlambat dalam mempersembahkan pengorbanan demi agama dan bangsa mereka.
 
Ketika ini saya ingin mengumumkan kepada kamu dan kepada dunia keinginan saya untuk mewujudkan apa yang telah saya janjikan kepada kamu iaitu melepaskan jawatan dan kedudukan saya sebagai 'qiyadah' kepada darah segar dan jiwa baru yang penuh bertenaga kerana saya yakin bahwa jamaah yang memiliki banyak tenaga dan keahlian sangat layak mencapai dan mewujudkan harapan dan pilihan yang terbaik anasirnya insyaAllah.
 
Jangan takut akan suatu perubahan kerana di dalamnya ada keberkatan yang mulia, berhati-hatilah dari bersekutu atau berhenti melakukan pembaharuan darah segar; kerana itu akan mengganggu tenaga dan potensi serta menunda perjalanan menuju tujuan yang dicita-citakan.
 
Adapun kepada ikhwan tercinta yang berada di sebalik penjara dan tembok penindasan dan ketidakadilan, di sebalik pengadilan tentera yang zalim atau dalam penangkapan yang tidak bertamadun dan jahat atau dalam peristiwa-peristiwa palsu dan lemah yang ditujukan kepada mereka, saya sampaikan kepada mereka salam dan penghargaan yang tulus kerana kesabaran dan keteguhan mereka, sebagaimana saya sampaikan kepada ayah, ibu, isteri dan anak-anak mereka dan saya berharap dan memohon, semoga Allah memberikan kebebasan dan kemerdekaan segera dan untuk dakwah sebuah kemenangan yang dekat.
 
MENUJU KEASATUAN DAN KEKUATAN ISLAM
 
Ikhwanul Muslimin sedar sepenuhnya bahwa mereka tidak akan mampu secara bersendirian mewujudkan harapan bangsa dalam bentuk kebangkitan dan reformasi.
 
Mereka tidak melihat diri mereka kecuali sebagai salah satu komponen penting yang memiliki tugas dan jamaah yang besar dan setia dari berbagai komponen dan kekuatan penting lainnya, bahwa kemenangan tidak akan tercapai kecuali dengan menyeragamkan potensi dan menyatukan kekuatan.
 
Oleh sebab itulah mereka terus membentangkan tangan mereka menjangkau setiap orang yang memiliki kesetiaan dan kejujuran dari semua sisi dan arah; samada dari kalangan yang bersimpati, ahli politik dan para intelek untuk turut serta dan bekerjasama dalam amal-amal demi kemaslahatan bangsa.
 
Dengan wujudnya mereka-mereka yang ikhlas dari semua pihak dan juga dari Ikhwanul Muslimin, telah tersedia berbagai aktiviti dan agenda yang sedang menunggu berlakunya genggaman tangan dengan tangan lainnya dalam satu kesatuan dan berpadunya kekuatan dan potensi dengan kekuatan dan potensi lainnya, sebagai usaha untuk memberikan kebaikan dan manfaat untuk semua, dan kami telah melakukannya, maka apakah kamu juga telah melakukannya?
 
Saya akan ulangi kandungan ungkapan yang sentiasa dilontarkan oleh Ikhwanul Muslimin :
 
Kami adalah jamaah Ikhwanul Muslimin yang tidak bekerja secara mutlak untuk menjatuhkan seseorang (individu) atau mengurangkan peranannya, sebagaimana kami juga  menolak orang lain yang bekerja dengan penuh kekuatan untuk menjatuhkan kami atau menghadkan aktiviti kami.
 
Kami melihat dengan penuh kejujuran dan ketulusan bahwa negeri yang mulia ini yang kita jadikan sebagai bahtera bagi semua orang yang sangat memerlukan adanya usaha dari semua pihak dengan menampakkan wawasan yang berbagai untuk menyelamatkan bahtera ini dari tenggelam serta memastikan ianya di bawah naungan demokrasi yang bersih dan syura yang bijaksana berdasarkan prinsip rakan perkongsian di antara anak-anak bangsa; bukan prinsip untuk saling mengalahkan dan menjatuhkan seseorang atau dengan mengorbankannya untuk kepentingan orang lain.
 
Adapun mereka yang terus menentang dan memusuhi kami, enggan bekerjasama kecuali memusuhi dan memfitnah atas kami dan memandang kami dengan penuh kecurigaan dan ketidakpercayaan atau dengan pandangan yang angkuh penuh kesombongan, tidak ada yang dapat kami sampaikan kepada mereka kecuali
 
"Bagi Kami amal-amal Kami dan bagimu amal-amalmu, Kesejahteraan atas dirimu, Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil". (QS Al-Qashash : 55)
 
dan kami doakan untuk mereka seperti yang pernah dilantunkan oleh Nabi saw dalam doanya :
 
"Ya Allah, Ampunilah kaumku, kerana mereka belum memahami". (Muttafaq alaih)
 
UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN
 
Sungguh, saya telah diberikan amanah tanggungjawab menjadi qiyadah pada jamaah yang penuh berkat ini selama enam tahun, penuh dengan peristiwa dan kerja dan di samping saya ini ramai para Ikhwan anggota Maktab Irsyad yang mulia, dan mereka adalah sebaik-baik pemberi dokongan dan sandaran bagi saya dan bagi dakwah yang penuh berkat ini.
 
a. Di antara mereka ada yang berhasil menunaikan tugasnya dengan baik dan sempurna hingga meninggal dunia dan kami memohon kepada Allah semoga mereka kelak dinaungi rahmat Allah.
 
b. Di antara mereka ada yang masih tertahan di tangan kezaliman dan berada di sebalik tembok penjara.
 
c. Di antara mereka ada juga yang terus menerus berhadapan dengan penindasan, penyiksaan dan penahanan secara berulang.
 
Namun meskipun demikian, mereka tidak pernah merasa lemah dan lesu, apalagi ragu-ragu untuk melaksanakan tugas, berkorban masa dan waktu istirehat serta jiwa mereka, semoga mereka mendapat pahala dan ganjaran yang besar dan berganda dari Allah dan  saya ucapkan  terima kasih yang tulus dan penghargaan dan saya berharap semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan taufiq untuk kebaikan dakwah dan bangsa.
 
Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Ikhwan yang mulia para 'mas'ul' jamaah ini samada yang berada di dalam dan di luar negara yang :
 
1.      Teguh dalam keimanan.
2.      Teguh dalam dakwah.
3.      Amanah dalam menunaikan tugas risalah.
 
Saya memohon kepada Allah semoga memberikan kepada dakwah dan para pemikulnya ganjaran dan pahala yang terbaik.
 
Akhir sekali yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seluruh manusia pasti melakukan kesalahan dan kekeliruan dan saya bukanlah manusia terbaik di dalamnya dan semua anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang mahu bertaubat (mengakui kesalahannya).
 
Oleh kerana itu, saya memohon semoga Allah menerima amal saya, memaafkan dan mengampuni kesalahan saya dan mengakhiri hidup saya dengan pengakhiran yang baik seperti para hamba-hamba-Nya yang soleh, dan akhir dari doa kami adalah segala puji hanya untuk Allah Azza Wa Jalla.
 
Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan kebenaran sehingga manusia mendapat hidayah hasil dari usaha para pendakwah yang gigih untuk memahamkan semula Islam ke seluruh pelusuk dunia serta berusaha untuk mengamalkan dan menegakkan syariatMu sehingga manusia kembali tunduk mengabdikan diri mereka kepadaMu.
 
Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS
http://tinta-perjalananku.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top