Terkini...
0

Syura Kekuatan Organisasi

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,
Amal Jamai'e dalam amal da'wi menuntut kita kepada :
 1. Kefahaman terhadap hukum syar'ie yang benar.
 2. Kematangan berfikir.
 3. Kedewasaan dalam bersikap.
Semua perkara di atas akan mampu menghasilkan polisi yang tepat, efektif, berkat dan diridhai oleh Allah swt.
Perkara tersebut dapat dilihat dari proses pengambilan suatu polisi dan komitmen serta ketepatan dalam melaksanakan keputusan yang dihasilkan dari syura.
Syeikh Musthafa Masyhur memberikan ta'rif amal jama'ie sebagai berikut :
"Gerakan bersama untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan".
 Berdasarkan ta'rif di atas, kita dapat memahami bahwa amal jamai'e adalah :
 1. Merupakan gerakan bersama, di mana setiap anggota melaksanakan fungsi penstrukturannya dengan orientasi pencapaian tujuan.
 2. Amal yang dilakukan oleh seluruh anggota dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
 3. Amal yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan sesuai dengan mekanisma yang berlaku.
Ta'rif di atas juga mensyaratkan bahwa amal jama'ie hanya dapat dilakukan oleh organisasi / jama'ah yang mempunyai :
 1. Tujuan (ghayah) / visi dan misi yang jelas.
 2. Manhaj / metodologi gerakan yang kukuh.
 3. Unsur kepimpinan (qiyadah) yang berwibawa.
 4. Ketaatan anggota terhadap pimpinan.
 5. Pola organisasi (tandzim) yang rapi.
Kepimpinan (qiyadah) dalam sebuah jamaah merupakan unsur terpenting yang akan menggerakkan organisasi.
Fungsi strategik kepimpinan (qiyadah) di antaranya ialah :
 1. Fungsi koordinatif (mengatur).
 2. Fungsi imperatif (memaksa).
 3. Fungsi pembuat keputusan (terutama dalam situasi darurat).
Kepimpinan (qiyadah) dipilih untuk ditaati.
KEPENTINGAN SYURA DALAM ORGANISASI
Syura merupakan salah satu instrumen pengambilan keputusan yang paling penting dalam sesebuah organisasi.
Jika mekanisma pengambilan keputusan sentiasa berjalan dengan baik, maka organisasi tersebut akan mempunyai kesepaduan dan pertahanan yang tinggi terhadap segala kegoncangan yang biasanya akan menamatkan riwayat banyak organisasi.
Syura juga adalah satu cara yang disyariatkan oleh Allah swt untuk membuat keputusan di
semua peringkat, sama ada peringkat keluarga, negara dan serantau
 
Para ahli tafsir, fuqaha' dan hukama' telah banyak menekankan kepentingan syura dalam karya karya mereka kerana kewujudannya menunjukkan fenomena yang sahih dan dalil ketamadunan sesebuah masyarakat. Sebaliknya tanpa syura, ia merupakan tanda tersebarnya kezaliman.
 
Khalifah Umar Al Khattab berkata :
 
"Tidak ada kebaikan pada urusan yang diputuskan tanpa syura".
 
MAKSUD SYURA
 
Syura bermaksud :
 
Berbincang, berbahas dan meneliti pandangan-pandangan dalam semua urusan terutama yang melibatkan kepentingan umat. Pandangan-pandangan itu diteliti dan ditapis oleh para pemikir, pakar, ulama' dan ahli-ahli mesyuarat bagi mendapatkan keputusan yang paling sahih dan betul.
 
Islam telah memberikan syura satu kedudukan yang besar dan tinggi di mana Al-Qur'an sendiri mempunyai satu surah yang dinamakan 'Asy Syura'.
 
Beriltizam dengan syura dianggap sebagai salah satu ciri keperibadian muslim dan mukmin sejati.
 
SYURA MERUPAKAN SALAH SATU TIANG SISTEM ISLAM
Allah swt mensejajarkan syura dengan solat dan zakat, iaitu syura hukumnya wajib sepertimana solat dan zakat, bahkan ianya sebagai tiang utama sistem masyarakat Islam yang apabila tidak diamalkan bererti kita telah melakukan dosa besar dan meruntuhkan tatacara masyarakat Islam.
Allah swt berfirman :
"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan solat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS Asy Syura : 38)
Sunnah Rasulullah saw dalam perlaksanaan syura telah memperincikannya. Walaupun pada hakikatnya baginda tidak perlu kepada syura kerana mendapat wahyu, namun ianya merupakan sebagai bimbingan dan tunjuk ajar kepada umatnya bagaimana melaksanakan syura.
 
Rasulullah saw bersabda :
 
"Sekiranya pemimpin kamu ialah mereka yang baik, orang-orang kaya di kalangan kamu pula pemurah dan urusan di antara kamu berbentuk syura maka permukaan bumi ini lebih baik dari perutnya. Jika pemimpin kamu ialah mereka yang jahat, orang-orang kaya di kalangan kamu pula mereka yang kedekut dan urusan kamu terletak pada wanita-wanita kamu, maka perut bumi lebih baik bagi kamu dari permukaannya".
 
SYURA SEBAGAI BUDAYA MASYARAKAT ISLAM
 
Dalam ayat di atas, Allah swt berfirman : "Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka"...)
Nas ini menegaskan bahwa syura dalam masyarakat Islam bukan hanya bersifat teori, apalagi hanya sekadar wacana.
Namun ia sudah semestinya sudah menjadi budaya yang melekat di dalam kehidupan bermasyarakat.
Kalimat, ("Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka"...) lebih tinggi tingkatannya dari perkataan yang menunjukkan perintah, misalnya seperti :
"Bersyuralah kamu," "Laksanakanlah syura olehmu,", "Kamu wajib bermusyawarah," dan kata-kata seumpamanya.
Kalimat, ("Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka"...) mempunyai konotasi bahwa mereka sudah membiasakan syura dalam kehidupan sehari-hari mereka dan sudah menjadi sistem kehidupan.
Sebaliknya kalimat, "Bersyuralah kamu," adalah kata perintah yang menuntut tindakbalas dari yang menerima perintah di mana mungkin ia akan melaksanakannya atau mungkin juga tidak, dan ketika ianya dilaksanakannyapun, belum tentu ianya berterusan. Boleh jadi ia hanya dilaksanakan sekali kemudian terputus dan tidak dilakukannya lagi selepas itu.

PROSES PERJALANAN SYURA
Asas penentuan sikap dan pengambilan keputusan adalah andaian maslahah yang terdapat dalam sesuatu perkara itu.
Oleh kerana sifatnya berbentuk andaian, maka sudah pasti ianya relatif dan oleh yang demikian, sangatlah mudah untuk mengalami perubahan-perubahan sehingga sebuah keputusan syura sentiasa mengandungi risiko.
Sepanjang yang dilakukan oleh syura adalah mendefinasikan mashlahah umum atau andaian mudharat, maka ianya sentiasa terdedah kepada risiko kesalahan atau setidak-tidaknya "tempoh kebenarannya" sangat pendek.
Fungsi syura ini akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila memenuhi beberapa syarat :
 1. Tersedianya sumber-sumber informasi yang cukup untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
 2. Tingkatan kedalaman ilmu pengetahuan yang memadai perlu dimiliki oleh setiap peserta syura.
 3. Adanya tradisi ilmiah dalam perbezaan pendapat yang menjamin kepelbagaian pendapat yang berlaku dalam syura akan mampu dikelolakan dengan baik.
Syura mempunyai fungsi psikologi dan fungsi instrumental.
Fungsi psikologi akan terlaksana dengan menjamin adanya kemerdekaan dan kebebasan yang penuh bagi peserta syura untuk meluahkan fikiran-fikirannya secara wajar dan apa adanya, namun tentu sahaja setiap orang mempunyai cara yang berbeza-beza dalam meluahkan perasaan yang ada dalam dirinya.
Jika ruang luahan pemikiran dan perasaan tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka akan berlaku konflik yang kontraproduktif dalam syura.
SYURA RASULULLAH SAW
 
Rasulullah saw sering bersyura dengan para sahabat. Baginda berbincang :
 
 1. Dalam urusan yang kecil atau besar.
 2. Semasa aman atau peperangan.
 3. Tidak kira dengan lelaki atau wanita.
 4. Serta menerima pendapat mereka secara individu atau beramai-ramai.
 
Rasulullah saw pernah berbincang dengan muslimin dalam peperangan Badar dan menerima pandangan Al-Habab bin Al-Munzir yang mencadangkan penukaran tempat pertempuran.
 
Begitu juga dalam peperangan Uhud, Baginda saw telah berbincang dan menerima pandangan sahabat-sahabatnya.
 
Walaupun mereka telah kalah dalam peperangan tersebut, Al-Quran telah menegaskan prinsip syura yang diamalkan.
 
"Oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kekalahan yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah keampunan bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan soal-soal keduniaan)". (QS Ali Imran : 159)
 
Oleh itu, walaupun muslimin kalah dalam peperangan tetapi prinsip syura dapat ditegakkan, maka ia seribu kali ganda lebih baik dari pentadbiran kuku besi yang membawa kepada penindasan dan perhambaan.
 
SAHABAT BERSYURA
 
Selepas Baginda saw, para sahabat telah menjejaki langkah baginda dalam bersyura.
 
Abu Bakar as-Siddiq telah berbincang dengan Umar dan sahabat dalam perkara yang tidak ada nas Al-Quran atau As-Sunnah. Begitu juga yang diamalkan oleh Umar, Uthman, Ali dan para panglima tentera yang membuka wilayah-wilayah baru.
 
Ketika peperangan dengan Parsi, ketua tentera Parsi telah memanggil ketua tentera muslimin untuk berunding. Setelah ketua tentera Parsi itu mengemukakan pandangan serta tuntutannya, ketua tentera muslimin meminta izin untuk ditangguh perundingan bagi membolehkannya berbincang dengan muslimin.
 
Maka berkata ketua tentera Parsi : "Kami tidak melantik (sebagai ketua) orang yang suka berbincang".
 
Ketua tentera muslimin pun menjawab : "Sebab itulah kami selalu mengalahkan kamu,
kami tidak melantik orang yang tidak berbincang".
 
Abu Bakar ra telah berbincang dengan para sahabat sebelum melancarkan perang terhadap orang-orang yang murtad selepas kewafatan Rasulullah saw.
 
Umar ra pula berbincang dalam urusan tanah yang jatuh ke tangan Islam di wilayah-wilayah yang baru dibuka.
 
Ali ra pula mensyaratkan keputusan ahli syura untuk dia menerima jawatan khilafah.
 
FAEDAH SYURA
 
Ramai di kalangan para ulama' yang memperkatakan fentang faedah syura, di antaranya ialah Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dalam kitabnya "Sistem Politik Dalam Islam".
 
Beliau telah membawa kata-kata-para salaf yang banyak tentang syura, antaranya ialah kata-kata Ali ra :
 
"Syura mempunyai tujuh kebaikan :
 
1. Mendapatkan keputusan yang betul.
2. Mendapatkan pandangan.
3. Menjauhi kesilapan.
4. Menghindari celaan.
5. Menyelamatkan daripada penyesalan.
6. Mempertautkan hati-hati.
7. Menuruti jejak langkah Rasul saw dan para salaf.
 
Al-Ahnaf bin Qais pernah ditanya : "Bagaimana kamu mengurangkan kesilapan dalam urusan kamu?"
 
Dia menjawab : "Berbincang dengan mereka yang berpengalaman".
 
HUKUM SYURA
 
Ramai ulama'  yang memberi pandangan dalam hukum syura. Al-Imam Fakhru Razi mentarjih dalam tafsirnya hukumnya 'wajib'  kerana perkataan syura disebut (dalam al-Quran) dalam uslub arahan atau perintah. Begitu juga pendapat Al- Qurthubi.
 
Tetapi para ulama berselisih pendapat adakah ia 'mulzim' atau sekadar 'mu'lim'.
 
'Syura mulzim' bererti pemimpin terikat dengan keputusan syura.
 
Manakala dalam 'Syura mu'lim' pula, pemimpin berbincang dengan ahli-ahli mesyuarat atau sesiapa yang layak, tetapi di akhir perbincangan pemimpin tersebut tidak terikat dengan pandangan-pandangan mereka dan ia boleh mengambil pandangan yang dikiranya baik selama mana tidak bertentangan dengan nas dan garis panduan yang telah sedia ada di dalam mengambil keputusan.
 
Jika kita ikuti perbincangan para ulama', fuqaha', mujtahidin dan pemikir tentang syura, kita akan dapati mereka akhirnya berpendapat bahawa syura adalah 'mulzim' selepas keputusan dibuat oleh majlis syura yang berkenaan, berdasarkan hujah Al-Quran dan As Sunnah.
 
"Dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan soal-soal keduniaan) itu. Kemudian apabila engkau telah berazam (sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu) maka bertawakallah kepada Allah". (QS Ali Imran : 159)
 
Dalam sunnah pula kita dapati Rasulullah saw banyak melakukan syura samaada dengan kaum lelaki, wanita, muda atau tua dalam pelbagai cara.
 
Rasulullah saw pernah berkata kepada Abu Bakar dan Umar :
 
 "Jika kamu berdua bersepakat tentang satu perkara, aku tidak akan menyanggahnya".
 
Ini jelas sebagai dalil penerimaan konsep majoriti dalam membuat keputusan. Itu adalah pendirian seorang Nabi yang diutuskan dengan wahyu, sudah tentu pendirian sebegitu lebih dituntut ke atas pemimpin parti, kerajaan dan syarikat yang bukan Nabi dan bukan Rasul.
 
Kebiasaannya mesyuarat akan berkurangan ketika waktu-waktu peperangan kerana suasana yang tidak mengizinkan, tetapi Rasulullah saw tetap melakukan syura ketika perang demi memantapkan syura sebagai prinsip masyarakat Islam.
 
Baginda bermesyuarat dengan sahabat dalam peperangan Badar, Uhud, Khandaq dan menerima pandangan mereka. Tidak dijumpai dalam mana-mana buku sirah yang meriwayatkan Rasulullah saw menyalahkan para sahabat jika keputusan mereka tidak mendatangkan hasil. Ini semua agar tidak menekan perasaan mereka ketika bersyura kerana mereka memberikan pandangan yang ikhlas dan yakin.
 
PANDANGAN FUQAHA' SEMASA
 
Apabila kita membaca dan mengkaji pandangan ulama' dan fuqaha' ketika ini kebanyakan daripada mereka menyatakan bahawa syura adalah 'mulzim'.
 
Walaupun Imam Hasan Al-Banna pada awal permulaan dakwahnya berpegang kepada syura yang 'mu'lim', tetapi pada akhir hayatnya beliau telah menegaskan prinsip syura 'mulzim'.
 
Berhubung perkara ini satu lajnah yangdiketuai oleh Al-Imam sendiri telah merangka satu draf'undang-undang jamaah. Antara yang menganggotai lajnah tersebut ialah Abdul Hakim Abidin, Tahir al-Khasyab dan Soleh al-Esymawi. Undang-undang itu telah diterima pakai pada 1948 iaitu setahun sebelum Imam Hasan Al Banna syahid.
 
Antara yang disebut dalam undang-undang itu ialah memakai 'suara majoriti'. Jika bilangan ialah seri, maka pendapat ketua adalah dipakai. Ini ialah satu prosedur yang biasa dipakai dalam institusi-institusi seluruh dunia.
 
Berdasarkan pengamatan, Imam Hasan Al-Banna menggunakan konsep syura 'mu'lim' pada ketika pengikutnya masih mentah dari sudut kesedaran dan kefahaman. Apabila mereka sudah matang maka syura 'mulzim' menjadi undang-undang tetap dalam tanzim yang diamalkannya.
 
Abul A'la Al-Maududi juga mempunyai pandangan yang sama dengan Imam Hasan Al-Banna. Dalam bukunya "Sistem kehidupan Islam" beliau berpandangan bahawa syura adalah 'mu'lim'. Tetapi pengalaman memimpin tanzim yang diasaskannya menyebabkan al-Maududi mengubah pendapatnya kepada syura 'mulzim' seperti yang ditegaskannya dalam buku "Kerajaan Islam".
Dalam buku tersebut al-Maududi menegaskan jika syura tidak 'mulzim' maka syura itu akan kehilangan erti dan nilainya.
 
Dalam satu sesi wawancara dengan Dr Ma'arof Ad-Dawalibi, pensyarah Usul Fiqh Universiti Damsyik, beliau menegaskan pandangannya bahawa syura adalah 'mulzim' dan menyatakan perkara ini sudah sampai ke tahap ijma'.
 
Manakala Ustaz Sa'id Hawa pula yang berpendapat sedemikian juga menegaskan :
 
"Perkara ini ialah topik yang telah dibincangkan dengan panjang lebar dan tidak boleh dipandang ringan atau didiamkan kerana ia amat penting bagi hayat umat dan masa depannya".
 
Dr. Abdul Karim Zaidan mempunyai pandangan yang sama dalam bukunya "Individu dan
Daulah", di samping menambah konsep majoriti.
 
Syeikh Muhammad Al-Ghazali pula dalam satu wawancara dalam majalah Al-Ummah yang diterbitkan di Qatar berbicara mengenai bai'ah dan syura secara terus terang sambil menolak pandangan syura yang tidak 'mulzim' dengan nada yang agak keras :
 
"Saya menolak mereka yang berkata :
 
Pemerintah dalam Islam boleh bertindak tanpa persetujuan majlis syura. Ini adalah kata-kata yang tidak patut diucapkan. Sedangkan Rasulullah saw yang ma'sum itu tidak pernah berbuat demikian, maka bagaimana orang lain boleh?
 
Kata-kata bahawa syura tidak 'mulzim' merupakan kata-kata yang batil, saya tidak tahu daripada mana datangnya.  Kemungkinan fikrah ini timbul dari fuqaha' pemerintah dalam suasana tertentu untuk mengharuskan penindasan politik.
 
Apa yang kita lihat dalam seerah Baginda ialah Rasulullah saw sentiasa beriltizam dengan syura.
 
Syura ialah prinsip Islam sebelum wujud daulah lagi. Dikatakan kepada mereka (para sahabat) masyarakat kamu ini belum bertukar menjadi daulah, tapi mesti urusannya ditegakkan di atas
asas syura."dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka".
 
Itu pada zaman Makkah. Apabila masyarakat Islam berpindah ke Madinah, dikatakan
kepada Rasulullah saw : "Dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan
(peperangan dan soal-soal keduniaan) itu".
 
Ujian pertama syura ialah dalam peperangan Khandaq ketika Baginda hampir-hampir mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah jahiliyah di Madinah. Apabila dibincangkan dengan ketua Aus dan Khazraj, mereka menolak pandangan itu. Rasulullah saw menerima pandangan mereka".
Antara para ulama' yang berpendapat syura adalah 'mulzim' ialah Dr. Mustafa As Sibai'e rahimahullah. Selama memegang jawatan Muraqib Aam Ikhwan di Syria, beliau telah beriltizam dengan pendapat syura 'mulzim'.
 
Selain beliau ialah Syeikh Mahmud Syaltut, Dr. Yusuf al-Qardhawi, As-Syahid Syed Qutb, As-Syahid Abdul Qadir Audah, Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dan Iain-lain. Mereka semuanya beriltizam dengan syura yang 'mulzim'.
 
SYURA MENYELESAIKAN KHILAF
 
Prinsip syura bukan setakat untuk golongan tertentu sahaja, bahkan faedah syura seharusnya dapat dinikmati oleh semua muslimin.
 
Barisan pemimpin yang 'mukhlis' ialah mereka yang sentiasa menjaga kesatuan dan permuafakatan dalam saf. Di samping ia sentiasa berhati-hati terhadap perselisihan pendapat yang boleh membawa kepada perpecahan seterusnya kelemahan.
 
Kesemuanya itu tidak akan dapat dilaksanakan jika :
 
 1. Tiada kejernihan hati.
 2. Tidak menafikan kemahuan nafsu.
 3. Tiada ketaatan sempurna kepada Allah, Rasul dan pemimpin dalam perkara yang bukan
maksiat.
 
Antara tindakan yang dapat menjamin keutuhan jamaah ialah :
 
 1. Merujuk kepada syura dengan syarat anggota-anggotanya terdiri daripada kalangan yang berpengetahuan dan layak.
 2. Tunduk kepada pandangan jamaah selepas mengambil kira semua pandangan dan perbincangan tidak akan meninggalkan kesan negatif.
 
Syura hanya boleh dilakukan dalam perkara yang diputuskan melalui ijtihad, bukan dalam perkara yang telah diputuskan oleh nas atau wahyu.
 
Rasulullah saw bersabda :
 
"Aku hanya menghukum antara kamu dalam perkara yang tidak diturunkan wahyu".
 
Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, "Aku berkata: Wahai Rasulullah! Berlaku suatu peristiwa pada kami yang tiada hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah"
 
Lalu Rasulullah saw berkata :
 
"Kumpulkan mereka yang 'arif atau 'abid di kalangan mukminin, maka bincangkan peristiwa itu antara kamu dan janganlah putuskan hukumnya dengan pandangan seorang individu sahaja"
 
Barisan pimpinan hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan :
 
 1. Pandangan yang paling tepat.
 2. Pandangan yang paling kurang mudaratnya.
 3. Pandangan yang paling tinggi maslahahnya.
 
Biasa dikatakan :
 
"Orang yang berakal ialah yang dapat membezakan antara yang baik dan jahat, manakala orang yang bijak ialah yang dapat memilih kemudaratan yang paling ringan, jika ada pilihan."
 
Oleh yang demikian, persekitaran yang jernih dan suci adalah apabila para ulama' dan cerdik pandai dapat mengeluarkan buah fikiran dan berbincang yang menatijahkan bercambahnya gaya amal dan sudut pandangan yang pelbagai.
 
Fenomena itu menghasilkan :
 
 1. Kekuatan fikiran.
 2. Sikap menghormati pandangan.
 3. Mencari kebenaran dan menerimanya.
 
Inilah jalan yang diasaskan oleh Baginda saw dalam urusannya dengan para sahabat. Walaupun Rasulullah saw bersifat ma'sum dan disokong oleh wahyu, Baginda tidak mengenepikan para sahabat demi menegakkan prinsip syura dan melayan naluri manusia.
 
Natijah sikap Baginda ini ialah banyak keputusan yang dibuat dalam pelbagai kes menggambarkan ruh berjamaah.
 
Tidak ada di sana mana-mana idea atau pandangan orang perseorangan yang boleh mencapai tahap suci dan tidak boleh tidak mesti dipatuhi .
 
Imam Malik sendiri pernah berkata :
 
"Aku hanyalah seorang manusia, kadang-kadang silap, kadang-kadang betul. Maka telitilah pandanganku, setiap yang menepati Al-Quran dan As Sunnah ambillah, manakala yang menyanggahinya tinggalkanlah".
 
SYURA DAN NASIHAT
 
Syura akan menjadi lebih sempurna dengan nasihat. Nasihat boleh samada daripada individu atau orang ramai.
 
Nasihat boleh juga diberi atau diminta semasa syura atau selepasnya iaitu semasa perlaksanaan syura. Ini berlaku dalam peperangan Badar ketika Al-Habab bin Al-Munzir bertanya kepada Rasulullah saw tentang penempatan tentera Badar, adakah ianya wahyu arahan Allah Taala atau ia datang dari ijtihad Rasulullah saw sebagai strategi menghadapi musuh.
 
Rasulullah saw menjawab bahawa tempat itu hasil ijtihad dan strategi baginda semata-mata.
 
Apabila mendengar jawapan itu, Al-Habab pun memberikan pandangan dan nasihat agar tempat dan kubu muslimin di alihkan ke tempat lain yung lebih strategik kerana boleh menghalang tentera musuh dari sumber air. Rasulullah saw menerima nasihat Al-Habab dan melaksanakannya.
 
Antara peristiwa lain yang berkaitan nasihat ialah dalam peperangan Khandak di mana tentera
muslimin telah menggali parit yang besar berdasarkan nasihat Salman Al-Farisi.
 
Dalam perjanjian Hudaibiah pula Rasulullah saw menerima dan melaksanakan nasihat isterinya Ummu Salamah ra agar Baginda memulakan penyembelihan dam.
 
SANDARAN SYURA
 
Sandaran syura ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua-dua sandaran dan sumber rujukan itu membezakan syura daripada institusi seumpamanya seperti demokrasi.
 
Usaha membina kembali kehidupan Islam yang mithali menuntut wujudnya persefahaman dan penyelarasan antara kaum muslimin. Persefahaman itu hanya dapat dipupuk melalui peranan positif yang dimainkan oleh syura dalam semua bidang.
 
Perkara ini sudah cukup untuk mengelakkan pertelingkahan dan perpecahan yang boleh membantutkan usaha pembinaan semula.
 
Syura adalah 'mulzim' ke atas ahli syura secara umum dan ke atas pimpinan secara khusus. Untuk layak menjadi ahli syura, seseorang itu hendaklah sekurang-kurangnya melepasi tahap minima ahli ijtihad walaupun ia tidak bermaksud perlu memenuhi syarat-syarat ijtihad fiqh yang disebut dalam buku fiqh, bahkan bagi setiap bidang ada syaratnya yang tersendiri.
 
Sesiapa yang berijtihad dan tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bidang yang dijtihadkan, maka ia menghukum sesuatu tanpa ilmu dan bukti. Kes ini samalah dengan apa yang disebut dalam sebuah hadith.
 
"Hakim ada tiga kategori : Dua masuk neraka, satu masuk syurga. Seorang hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan pengetahuannya yang sebenar, maka ia masuk syurga. Hakim yang menjatuhkan hukuman tanpa mengetahui apa-apa, maka ia masuk neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran tetapi zalim dalam hukumannya (tidak berhukum berdasarkan pengetahuannya itu), maka ia masuk neraka." (HR At Tabrani dan Al-Hakim)
 
Jelas dalam hadith tersebut, mereka yang manjatuhkan hukuman tanpa ilmu akan masuk ke dalam neraka, sama seperti yang menjatuhkan hukuman yang batil walaupun ia tahu kedudukan sebenar.
 
Sepatutnya jika seseorang itu tidak mengetahui, maka lebih baik ia mengundurkan diri atau meminta bantuan dari mereka yang arif. Bahkan jika keputusannya betul sekalipun, ia tidak dikira kerana keputusan itu samalah seperti ungkapan serkap jarang.
 
Jika keputusan telah dibuat menerusi syura, maka tiada siapa yang boleh melanggarinya kerana syura adalah 'mulzim' di sisi kita sepertimana yang dihuraikan sebelum ini.
 
Adapun mereka yang tidak menganuti fahaman dan manhaj kita maka kita katakan padanya seperti kata-kata Imam Hasan Al-Banna :
 
"Kita bantu-membantu dalam perkara yang kita sepakati dan saling memaafkan dalam perkara yang kita perselisihkan".
 
Berdasarkan semua faktor-faktor yang disebutkan tadi, syura di sisi Imam Hasan Al-Banna adalah 'mulzim' dan ia mestilah diikuti oleh para pengikut dan pendokong fikrah ini kerana syura yang 'mulzim' adalah merupakan unsur tetap dalam jamaah ini.
 
Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami sentiasa melaksanakan syura dalam setiap urusan kami kerana kami memahami bahwa dalam syura itu adanya keberkatan dariMu yang akan menjamin ketepatan dan keberkesanan keputusan yang diambil. Tenangkan hati kami dalam beriltizam dengan keputusan syura kerana ia merupakan jalan dan wasilah yang akan menunjukkan kepada jalan yang lurus.
 
Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS

0 comments:

Post a Comment

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top