Terkini...
0

Nilai Ibadah Yang Shahih

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

Santapan hati hanya sempurna dengan adanya hubungan yang terus menerus dengan Allah swt, ingat dan bersyukur kepadaNya serta melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya.

Di antara nilai-nilai asas yang dilaksanakan oleh Tarbiyah Ketuhanan Jamaah Ikhwanul Muslimin adalah ibadah kepada Allah swt.

Itulah tujuan pertama dari penciptaan manusia.

 Allah swt berfirman :

 "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." (QS Az-Zariyaat : 56)

Ibadah dengan pengertian yang umum ialah suatu nama yang mencakupi segala apa yang disukai dan diredhai oleh Allah berupa perkataan dan perbuatan.

Namun, maksud yang ingin diceritakan di sini ialah ibadah dalam pengertian khusus, iaitu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt dengan melaksanakan syiar-syiarNya, berzikir dan bersyukur kepadaNya.

Di antara unsur-unsur asas yang ditekankan oleh Jamaah Ikhwanul Muslimin dalam ibadah adalah :

PERTAMA : Tetap Mengikuti Sunnah Dan Menjauhi Bid'ah.

Setiap bid'ah adalah sesat. Dalam hal ini, Syaikh Sayyid Sabiq telah menyusun kitabnya yang diberi nama "Fiqhus Sunnah" di mana Imam Hasan Al-Banna telah memberikan pengantarnya.

Kitab itu bertumpu pada dalil-dalil syari'at dan merupakan fiqh Ikhwanul Muslimin.

KEDUA : Mengutamakan Ibadah-Ibadah Fardhu.

Allah swt tidak menerima ibadah sunat sebelum ditunaikan yang fardu.

Dalam sebuah Hadith Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut :

"Tidak ada satu pun taqarrub hambaKu kepadaKu yang lebih Kusukai daripada menunaikan apa yang Aku fardukan kepadanya."

Oleh kerana itu, dalam keadaan bagaimana sekalipun, meninggalkan yang fardu tidak boleh dibenarkan.

KETIGA : Menggemarkan Solat Jamaah.

Meskipun mazhab-mazhab berbeza pendapat mengenai hukumnya, ada yang mengatakan :

  1. Fardu 'ain.
  2. Fardu kifayah.
  3. Sunat muakkad.

Ketika Ikhwanul Muslimin berangkat ke Kem Tursina, mereka segera membangun sebuah masjid di setiap bahagiannya. Mereka berkumpul padanya mengerjakan setiap solat seperti mengerjakan solat Jumaat.

Dalam hal ini, Syaikh Muhammad Al-Ghazali pernah mengatakan bahawa Imam Hasan Al-Banna telah mengimami kami pada setiap solat dan membaca qunut pada rakaat akhir dengan berdoa :

"Ya Tuhan Kami, dengan kekuatan-Mu bebaskanlah kami dari keadaan tertawan ini, dengan rahmat-Mu tutuplah kekurangan kami, dengan pengawasan-Mu kendalikanlah urusan kami. Ya Tuhan kami, tutupilah kekurangan kami dan tenteramkanlah hati kami..."

KEEMPAT : Menggemarkan Amalan Sunat.

Di antara isi kandungan dalam Hadith Qudsi di atas tersebut :

"Sentiasa hambaKu bertaqarrub kepadaKu dengan amal-amal sunat sehingga Aku mencintainya. "

Berapa ramai yang lahir dari pangkuan dakwah ini, orang-orang yang banyak berpuasa dan beribadah malam hari (qiyamullail) sepertimana yang tersebut dalam firman Allah :

"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap." (QS As-Sajdah : 16)

Orang-orang menyifatkan mereka seperti menyifatkan para sahabat dan tabi'in, bahawa mereka adalah :

 "Ahli ibadah ketika malam tiba dan penunggang kuda di waktu siang."

Penyair-penyair Ikhwanul Muslimin sentiasa mengungkapkan dalam syair-syair mereka yang berjudul "Huwa al-Haq" atau yang berjudul "Al-Kataa'ib" yang dihafal oleh seluruh anggota mereka sebagai berikut :

"Kami adalah lemah lembut bila malam tiba, Kami kerumuni mihrab kami dengan rasa sedih, Kami adalah perajurit-perajurit perkasa di medan laga, Musuh memandang kami tidak terkalahkan bagaikan singa. "

Dalam hal ini juga Imam Hasan Al-Banna menyusun sebuah risalah yang bertajuk "Al-

Munajat."

Di dalamnya diterangkan keutamaan solat tahajjud dan solat di waktu sahur, kedudukan doa dan istighfar dengan mengemukakan ayat-ayat dan hadith-hadith serta amalan para sahabat.

Beliau sentiasa mengungkapkan kenikmatan :

  1. Beribadah di tengah malam dan berdiri menghadap Allah ketika manusia lelap dalam tidurnya.
  2. Berjaga untuk perbuatan taat ketika manusia tenggelam dalam hiburan.
  3. Menangis takut kepada Allah yang menjadi tertawaan mereka yang melampaui batas.

Perkara ini diungkapkan sesuai dengan kata-kata penyair dalam munajat kepada Tuhannya :

"Berjaga malam bukan untuk mengingat Tuhan adalah batal. Menangis bukan kerana kehilangan keridhaanMu adalah sia-sia."

Seorang penyair lain pula berkata :

"Hati yang selalu mengingatiMu, tidak memerlukan obor dan lampu, wajahMu yang sentiasa menjadi idaman itulah alasan kami, pada hari ketika manusia mengemukakan alasan (pada hari kiamat)"

Makna-makna ini mempunyai pengaruh yang kuat dan mendalam dalam jiwa dan hati anggota Ikhwanul Muslimin.

Maka lahirlah generasi Ketuhanan yang berjaga malam untuk beribadah kepada Allah dan menahan haus dengan berpuasa di waktu siang kerana Allah.

Dinginnya musim sejuk tidak menghalangi mereka untuk beribadah di malam hari dan teriknya musim panas tidak menghalangi mereka untuk berpuasa kerana :

 1. Dalam beribadah kepada Tuhan, mereka menemui kesenangan.
 2. Dalam taat kepadaNya, mereka merasakan kelazatan.
 3. Dalam berdiri di hadapanNya, mereka memperolehi kebahagiaan.

Begitulah perumpamaan yang pernah diungkapkan oleh seorang soleh masa silam dengan kata-katanya :

"Sekiranya raja-raja mengetahui semua ini tentulah mereka memerangi kami dengan pedang untuk memperolehi kebahagiaan itu."

Semasa Ikhwanul Muslimin berada di Kem Tursina, mereka sentiasa berada dalam saf-saf untuk solat tahajud dan apabila mereka telah melewati akhir malam, sebahagian anggota Ikhwanul Muslimin berseru dengan suara yang cukup menggugah :

"Wahai anda yang lelap tenggelam di peraduannya, Bangunlah, ingatlah Yang Hidup, Yang Tidak Pernah Tidur, Tuhanmu memanggilmu untuk ingat kepadanya. Sedang anda terlena oleh kenyenyakan tidur. "

Maka bangunlah semua orang yang tidur, yang merasa berat menjadi ringan dan yang merasa malas menjadi rajin dan cekal untuk mengharapkan kurnia Allah swt pada bahagian malam yang berkat itu.

Tarbiyah di waktu malam dengan adanya solat, doa dan membaca Al Qur'an disertai keteguhan jiwa dan kekuatan hati, itulah yang menghasilkan seorang muslim yang mampu memikul bebanan risalah yang menyambut warisan kenabian dengan kekuatan dan amanah sepertimana yang telah dipikul oleh Nabi saw yang semenjak di Makkah lagi.

Allah swt telah memerintahkannya dengan apa yang tersebut dalam firmanNya :

"Wahai orang yang berselimut: Bangunlah (untuk solat di malam hari, kecuali sedikit (dari padanya). (Iaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua  itu sedikit. Atau lebihi dari seperdua itu; dan bacalah AI Qur'an dengan bacaan yang perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat (AlQur'an)." (QS Al-Muzzammil : 1-5)

Tarbiyah waktu malam dan Tarbiyah Al Qur'an mampu mencipta pemuda-pemuda pencinta Tuhan, yang menghidupkan kembali perjalanan hidup para Salaf.

Di antara mereka ada orang-orang yang istiqamah melakukan puasa Isnin dan Khamis sepanjang hidupnya dan mereka tetap berada di atas Sunnah ini di waktu mereka berada di medan jihad.

Nabi saw bersabda :

"Barangsiapa berpuasa satu hari fi sabilillah, maka Allah akan menjauhkan wajahya dari api neraka pada hari itu sejauh tujuh puluh kharif (jarak antara musim sejuk dan musim panas)." (HR Bukhari)

Seorang anggota Ikhwanul Muslimin yang ikut berperang di Palestin terkena tembakan pada hari ia sedang berpuasa. Pada saat ia sedang sakarat, dibawakan kepadanya segelas air, lalu ia berkata:

"Biarkanlah saya, saya ingin menemui Tuhan dalam keadaan berpuasa."

KELIMA : Menggemarkan Berzikir Kepada Allah.

"Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama Allah), zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadaNya di waktu pagi dan petang. " (QS Al-Ahzab : 41-42)

Sebaik-baik zikir adalah membaca Al Qur'an, Kalam Ilahi untuk setiap huruf, pembacanya akan memperolehi sepuluh kebaikan.

Di antara pesanan-pesanan Imam Hasan Al-Banna kepada anggota Ikhwanul Muslimin ialah setiap anggota mesti melakukan wirid harian iaitu membaca ayat-ayat dari Al Qur'an, membacanya dengan baik berdasarkan hukum tajwid dan dengan memahami maknanya.

Terdapat bermacam-macam zikir dan bacaannya adalah banyak di antaranya :

 1. Tasbih.
 2. Tahmid.
 3. Takbir.
 4. Doa.
 5. Istighfar.
 6. Solawat kepada Nabi saw.

Tarbiyah Ikhwanul Muslimin sangat menekankan supaya membaca zikir-zikir yang diterima dari Nabi saw (yang ma'tsur) kerana beberapa sebab :

 1. Lafaz-lafaz yang ma'tsur tidak dapat ditandingi oleh lafaz-lafaz lain dari segi kandungan isinya dan uslubnya (susunan kata-katanya) . la merupakan ayat daripada ayat-ayat Allah; disebabkan lengkapnya, fasihnya, jelasnya, kuat pengaruhnya dan ini merupakan berkat kenabian.
 2. Ucapan sesorang yang tidak ma'tsur, kadang-kadang mengandungi unsur berlebih-lebihan atau kekurangan. Maka dengan itu ianya tidak terlepas dari komentar manusia. Padahal Nabi saw memperingatkan :

"Tinggalkanlah apa yang meragukan dan ambillah apa yang tidak meragukan kamu."

 1. Dalam membaca zikir yang ma'tsur, ada dua pahala iaitu pahala zikir dan pahala mengikuti Nabi. Tidaklah patut kita menyia-yiakan pahala mengikuti Nabi ini tanpa alasan.

Oleh kerana itu, Imam Hasan Al-Banna menyusun satu risalah dari kumpulan zikir dan doa yang berasal dari Sunnah Nabi. Risalah itu dinamakannya "Al-Ma'tsuraat" mengikut bentuk seperti kitab "Al-Adzkar" susunan Imam An-Nawawi dan "Al Kalimut Thayyibah" susunan Imam Ibnu Taimiyah.

Hampir tidak ada anggota Ikhwanul Muslimin yang tidak memiliki risalah ini dan sedikit sekali di antara mereka yang tidak menghafalnya dan mengulang-ulangkan zikirnya pagi dan petang.

Di antara anggota Ikhwanul Muslimin, ada yang membuat cara tersendiri untuk mengingati akan doa itu dalam setiap kesempatan. Di bilik tidur digantungkan papan tulis yang berisi doa waktu tidur dan waktu bangun. Di bilik makan digantungkan doa makan dan minum, dekat pintu ditampal doa masuk dan keluar rumah dalam kenderaan ditampalkan doa perjalanan dan demikianlah seterusnya.

Di antara metod yang diciptakan oleh Ikhwanul Muslimin untuk membangkitkan perasaan keagamaan, menumbuhkan sikap menjaga diri dan mengalahkan nafsu lawwamah ke atas nafsu ammarah adalah apa yang dinamakan "Jadual al Muhasabah" iaitu suatu jadual yang dicetak, berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan oleh seseorang kepada dirinya dan ia mesti menjawabnya dengan 'ya' atau 'tidak' supaya mengetahui sejauh mana ia melaksanakan atau mengabaikan kewajibannya pada ketika ia hendak tidur, supaya diketahuinya hasil pekerjaannya hari itu.

Introspeksi ini hanya dilakukan sendiri dan tidak memerlukan pengawas selain Allah swt.

Di antara pertanyaan-pertanyaan itu adalah :

 1. Apakah engkau telah menunaikan solat pada waktunya?
 2. Apakah engkau telah menunaikannya secara berjamaah?
 3. Apakah engakau telah membaca wirid-wirid harianmu dari Al Qur'an?
 4. Apakah engkau telah membaca doa-doa yang ma'tsur?
 5. Apakah engkau telah menjenguk saudaramu kerana Allah?

Di antara hasil Tarbiyah Ketuhanan ini, Ikhwanul Muslimin telah memberi sumbangan bagi tanah airnya dan usaha dakwahnya tanpa menyebut-nyebut jasanya, bahkan Allah memberi kepada mereka kenikmatan iman, sehingga meskipun mereka mendapat siksaan dan ujian yang terus menerus pada masa kekuasaan Faruq dan pada masa pemerintahan Jamal Abdul Nasser (1948, 1954, 1965) namun tidaklah mereka menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh.

Di antara mereka ada yang :

 1. Dijadikan sasaran gigitan anjing.
 2. Diseterika punggungnya dengan besi panas.
 3. Robek-robek badannya kerana dirotan.
 4. Menjalani hukuman penjara dua puluh tahun pada masa revolusi.
 5. Ditembak mati secara terang-terangan seperti yang berlaku pada penyembelihan di penjara Liman Thurah.
 6. Dibunuh secara sembunyi dengan pukulan dan siksaan.

Semua ini mesti disingkapkan tabirnya agar mereka dikenali dalam sejarah.

Di antara mereka ada yang dihukum gantung sampai mati tanpa hak :

 1. Bukan kerana ia kafir sesudah Islam.
 2. Bukan kerana ia berzina sesudah berkahwin secara sah.
 3. Bukan pula kerana ia membunuh orang.

Dosanya hanya kerana ia mengatakan :

"Tuhanku adalah Allah dan pedomanku adalah Al Qur'an."

Tidaklah aneh kalau suatu waktu manusia berbuat dosa tetapi yang aneh kalau ia terus menerus berbuat dosa dan tidak bertaubat.

Nabi Adam telah berbuat dosa lalu Allah menerima taubatnya dan mengampuninya.

Allah swt berfirman :

"Adam durhaka kepada Tuhannya, maka sesatlah ia. Kemudian Tuhannya memilihnya maka Dia menerima taubatnya dan mengampuninya. "(QS Thaha : 121 - 122)

Namun iblis sangat besar dosanya, maka Allah tidak mengampuninya kerana ia tidak bertaubat dari dosanya dan tidak merendahkan diri kepada Tuhannya, bahkan enggan dan angkuh untuk tunduk kepada perintahNya (supaya sujud kepada Adam), dengan mengatakan :

"Saya lebih baik daripadanya (Adam), Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah." (QS Al-A 'raf : 12)

Padahal Nabi Adam dan isterinya berkata :

"Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi." (QS Al-A 'raf : 23)

Dosa Nabi Adam dan isterinya adalah akibat kealpaan yang tidak disengajakan dan nafsu yang menggoda tetapi diiringi dengan taubat yang sebenar-benarnya, lalu Allah menerima taubatnya sedangkan dosa iblis adalah akibat dari sikap membangkang terhadap Allah, menolak perintah-perintahNya dan merasa angkuh untuk taat kepada-Nya, lalu Allah menjadikannya sebagai makhluk yang terhina dan terusir dan kena laknat sampai hari kiamat.

Anggota-anggota Ikhwanul Muslimin adalah manusia keturunan Adam juga. Oleh sebab itu tidak aneh kalau ada di antara mereka yang melakukan kesalahan, yang menyalahi apa yang diperintahkan kepada mereka atau mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah swt.

Namun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat lagi beristighfar. Inilah ubat yang diperlukankan oleh hati supaya ia kembali sihat.

Tidak ada jalan kepada taubat dan istighfar yang benar kecuali dengan :

 1. Merasa diri berdosa.
 2. Takut kepada siksaan Tuhan.
 3. Tunduk kepadaNya dengan ketundukan yang benar dan pengakuan yang tulus.

Dengan kefahaman yang benar itulah, anggota Ikhwanul Muslimin memasrahkan semua bencana yang menimpa mereka dan segala pengorbanan yang diberikan oleh mereka kepada Allah swt.

Mereka telah menjual diri dan harta mereka kepada Allah dan Allah telah membeli yang demikian itu dari mereka dengan syurga. Mereka, insyaAllah, tidak akan menolak jual beli ini dan tidak akan menerima selain syurga sebagai balasannya.

Oleh kerana itulah, anggota Ikhwanul Muslimin tidak memikirkan untuk balas dendam terhadap:

 1. Orang yang memenjarakannya.
 2. Orang yang menyiksanya.
 3. Orang yang menyita hartanya.
 4. Orang yang melaparkan keluarganya.
 5. Orang yang membunuh mereka secara diam-diam atau terang-terangan.

Tidak pernah ada seorang dari mereka yang terdengar menculik orang yang menganiaya mereka dan menembak matanya yang kiri atau yang kanan.

Padahal jika mereka mahu, mereka sanggup berbuat demikian, kerana di kalangan mereka ada perajurit-perajurit berpengalaman yang menggentarkan pasukan Yahudi dan menjadikan pasukan Inggeris tidak enak tidur kerana Tarbiyah mereka tidak membenarkan mereka berbuat demikian, bahkan musuh-musuh  mereka diserahkan kepada Allah dan Dialah yang akan menghukum mereka seorang demi seorang di dunia ini sebelum di akhirat.

Hukuman yang ada di sisi Allah lebih berat dan lebih menghinakan, sedang tujuan mereka adalah lebih agung dan lebih mendalam daripada pembalasan dendam terhadap peribadi-peribadi samada kecil atau besar.

Ikhwanul Muslimin sudah ditakdirkan dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri nasib kebanyakan musuh mereka yang begitu kejam terhadap mereka. Di antaranya ada yang menjadi hina dan tersia-sia, menjadi gila, mendapat penyakit ganjil dan terbunuh sehingga Ustaz Hasan Al-Hudhaibi yang sudah tua itu sempat melihat mereka yang pernah memenjarakannya masuk penjara bersamanya dan kawan-kawannya. Bezanya mereka masuk penjara dengan menangis seperti anak-anak, sementara anggota Ikhwanul Muslimin menerima kenyataan itu dengan senyuman kepahlawanan.

Ini tidaklah bererti semua anggota Ikhwanul Muslimin berada pada tingkat keimanan yang murni seperti ini. Tetapi boleh dikatakan dengan benar bahawa Tarbiyah Ketuhanan yang bersinar itulah yang menonjol pada mereka dan menguasai mereka. Ketaatan adalah kaedah mereka sedangkan maksiat hampir tidak berlaku.

Mereka disibukkan oleh :

 1. Cita-cita besar berbanding keinginan-keinginan kecil.
 2. Harapan untuk hari akhirat berbanding keinginan-keinginan duniawi.
 3. Kepentingan umum berbanding keuntungan peribadi.

Barangsiapa di antara mereka pada suatu saat tergoda oleh syaitan, maka ia segera insaf dan sedar lalu kembali ke jalan Tuhannya dengan penuh sesal lalu bertaubat.

Ada sebuah kisah di mana seorang pemuda yang masih remaja dikuasai oleh keinginannya pada saat ia lemah dan hatinya lengah, lalu terjerumuslah ke dalam perbuatan maksiat.

Kemudian ia sedar bahawa dirinya :

 1. Telah menjadi kotor setelah sebelumnya suci.
 2. Menyeleweng setelah sebelumnya menempuh jalan yang lurus.
 3. Sesat setelah sebelumnya benar.
 4. Merasakan betapa pahitnya maksiat setelah ia merasa manisnya taat.

Maka ia pun mengurung dirinya sehari suntuk di rumahnya menangisi nasibnya dan berbalik ke kiri dan ke kanan di atas katilnya yang dirasakannya sebagai bara yang menyala.

Dia merasa sedih sekali sehingga bumi yang luas dirasanya sempit. Oleh kerana itu, ia tidak berani menatap wajah orang lain dan tidak keluar dari biliknya, kerana malu kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri, menjauhkan diri dari kawan-kawannya, padahal tidak ada seorang pun selain kawan rapatnya yang mengetahui apa yang berlaku  ke atas dirinya.

Hal itu tentunya akan berlangsung lama, sekiranya kawan rapatnya tidak mengutus surat kepadanya memberikan kepadanya harapan dengan bertaubat dan memohon ampunan Allah swt.

Kawan rapatnya menyebutkan kepadanya Hadith Rasulullah saw :

"Barangsiapa yang gembira kerana kebaikan dan sedih kerana kejahatan yang diperbuatnya, maka ia adalah seorang mukmin."

Saiyyidina Ali bin Abu Talib berkata :

"Kejahatan yang membuat engkau sedih lebih baik dari kebaikan yang membuat engkau takabur."

Akhir sekali mari kita teliti ucapan Ibnu Atha'illah As Sakandari :

"Kadang-kadang dibuka bagimu pintu taat dan tidak dibuka bagimu pintu penerimaan. Kadang-kadang ditakdirkan bagi engkau perbuatan maksiat, tetapi hal itu merupakan jalan bagimu untuk sampai (kepada kebaikan). Perbuatan maksiat yang menimbulkan perasaan bersalah dan menyesal lebih baik daripada perbuatan taat yang menimbulkan perasaan takabur dan angkuh."

Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sentiasa melaksanakan ibadah kepadaMu dalam rangka mentaati dan menyerah diri sepenuhnya kepada ketentuanMu. Jadikanlah ibadah-ibadah tersebut sebagai penguat keimanan dan kedekatan diri kami kepadaMu.

Ameen Ya Rabbal Alameen

WAS  


0 comments:

Post a Comment

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top