Terkini...
0

Ucaptama Presiden IKRAM di MTN 2010

NUQABA’ BERWIBAWA TERAS KECEMERLANGAN IKRAM
- ولقد أخذ لله ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منھم اثنى عشر نقيبا وقال لله انى معكم لئن
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعزرتموھم وأقرضتم لله قرضا حسنا لأكفرن
عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتھا الأنھار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل
سواء السبيل ............ 12 سورة المائدة
- قال رسول لله صلى لله عليه وسلم : أخرجوا الى منكم اثنى عشر نقيبا ليكونوا على
قومھم بما فيھم . فأخرجوا منھم اثنى عشر نقيبا , تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ,
فلما تخيرھم قال رسول لله صلعم للنقباء : أنتم على قومكم بما فيھم كفلاء , ككفالة
الحواريين لعيسى بن مريم , وأنا كفيل على قومى يعنى المسلمين قالوا: نعم
66-64 , السيرة النبوية لابن ھشام , ج 2
Pendahuluan
Nuqaba’ nama sebutan bagi sekumpulan du’at yang memfokuskan
usahausaha mereka untuk membangun dan mengembangkan peribadiperibadi
muslim yang telah dimenangi dan dikumpulkan oleh parapara duat,
menerusi pelaksanaan berbagaibagai wasail tarbiah saperti usrah,
katibah,daurah ,rehlah, mukhayyam dan lainlain.
Bidang kerja mereka ialah pembangunan manusia, mengasuh dan
membimbing mereka dengan matlamat membangun mereka agar menjadi
muslim yang sempurna, soleh dan musleh, berperanan sebagai sebaikbaik
ummat yang hidup dimuka bumi dari perspektif Islam amnya dan IKRAM
khususnya.
Kumpulan ini sewaktu memiliki kewibawaan dari sudut ilmu dan amal,
kepakaran dan pengalaman merupakan diantara komponenkomponen ahliahli
IKRAM yang paling berperanan membangunkan kegemilangan IKRAM
Ini lantaran mereka merupakan faktor penentu kepada kewujudan
tarbiah ahli, perkadiran, pembangunan diri dan pengembangan peribadi.
Kelangsungannya akan menentukan perkembangan IKRAM masa hadapan,
sama ada akan terus maju, berkembang, meningkat, meluas, sampai ke
sasaran yang dituju atau malap, pudar, terhenti pergerakannya separuh jalan
atau lumpuh sepenuhnya .
Keadaan ini membawa makna, menerusi usahausaha mereka, generasi
baru, golongan pelopor perjuangan, para du’at, safsaf kader dan kepimpinan
dapat dilahirkan. Tanpa usahausaha dari pihak mereka, IKRAM akan
ketandusan ahliahli yang terasuh, berkualiti untuk meneruskan
perjuangannya, berkembang , membesar mewujudkan arus perdana untuk
menjana kejayaan dan kemenangan.
Nuqaba dalam sirah alRasul s.a.w
Istilah nuqaba mula dikenali sewaktu Rasulullah meminta orangorang
Islam daripada kalangan alAnsar memilih 12 orang daripada kalangan mereka
untuk mengetuai kumpulankumpulan mereka sekembalinya mereka ke
Madinah. Hal ini berlaku selepas berlangsungnya baiah alaqabah ke 2 yang
melibatkan 73 lelaki dan 2 wanita daripada golongan alansar.
Senarai nama 12 Naqib yang telah dipilih oleh golongan alAnsar dalam
peristiwa baiah alaqabah ke 2 di shuab alAqabah, Makkah selepas musim haji
adalah seperti berikut:
9 orang daripada qabilah Khazraj:
1) As’ad bin zurarah
2) Saad bin alRabe’
3) Abdullah bin Ruwahah
4) Rafe’ bin malik
5) AlBar’ra’ bin Ma’rur
6) Abdullah bin Amr
7) Ubadah ibnu alSomit
8) Saad bin Ubadah
9) AlMunzir bin Amr
3 orang daripada qabilah alAus:
10) Usaid bin Khudair
11) Saad bin Khaisamah
12) Rifaah bin Abdul Munzir
Pandangan/ penilaian Rasulullah terhadap mereka
a) Sebagai pengganti Mus’ab...almuqri’, imam, dai’e
dan guru.
b) Berkelayakan untuk mengendalikan urusanurusan
dakwah di Madinah, sudah menjadi sebahagian daripada
ummah yang boleh dipertanggung jawabkan, golongan
yang telah memiliki pengetahuan, berupaya memimpin
masyarakat Madinah, mendukung Islam dan melindungnya.
Kedudukan mereka ini dalam sejarah
1) Nuqaba’, sahabatsahabat alRasul yang utama
2) 6 orang daripada mereka adalah shuhada’ (2 shahid di
Uhud, saorang di Badar, seorang di Be’ru alMaunah,
seorang di Khaibar dan seorang lagi di alMu’tah)
3) 7 orang daripada mereka terlibat secara langsung bersamasama
Rasulullah dalam peperangan Badar alKubra.
Peranan mereka
a) Mengganti peranan mus’ab bin umair:
Pernyataan sirah terhadap peranannya ialah:
يقرؤھم القرآن ويفقھھم فى الدين ويعلمھم (أحكام ) الاسلام ويؤمھم الصلاة ( ويزكيھم)
* Mengajar mereka alquran
* Membaca dan menafsirkan ayatayat alQuran
* mengajar mereka akan alDin alIslam dan hukumhukum
syariat
*Menyucikan hatihati dan jiwa mereka dengan iman
dan ibadah
*Membangun peribadi mereka menjadi muslimmuslim
yang soleh dan musleh
b) Sebagai kafil ( orang yang bertanggung jawab) terhadap
orangorang Islam di bawah kendalian/ pengawasan
mereka
c) Sebagai wakil Rasulullah yang dipilih oleh masyarakat Madinah,
untuk membangun dan mengembangkan kekuatan Islam di sana
Kejayaan mereka
Menjadikan Madinah Dar alHijrah (tempat Orang Islam
berpindah)
Menjadikan Madinah sesuai sebagai tapak kepada
sebuah negara Islam, Negara alRisalah dan alKhilafah
Menjadikan Madinah sebagai pengkalan peluasan
hidayah Islam keseluruh dunia, pengkalan peluasan
wilayah alam Islam keluar semenanjung Arabia
Membantu Rasulullah menbangun generasi Ummah
yang memenangkan Islam, sebaikbaik Ummah
Madinah menjadi daerah pertama yang melaksanakan
Syariat dan berjaya menegakkan Islam yang sempurna
Terasteras kecemerlangan IKRAM
Bagi menjana kecemerlangan perjuangan dan pencapaiannya, IKRAM
memerlukan dukungan berbagaibagai faktor sebagai terasteras kepada
kecemerlangannya, diantaranya:
Kepimpinan yang berwibawa
Ahliahli atau kaderkader yang terasuh, komited
Nuqaba’ dan murabbi yang berwibawa
Risalah rabbaniah yang dibawa kepada dunia dan manusia
Minhaj taghyirnya yang istimewa, menuruti jejakjejak alRasul
Akhlak, nilainilai hidup dan qudwah
Wahana perjuangan yang mantap
Nuqaba’ berwibawa merupakan teras kecemerlangan IKRAM
sewaktu:
*Mampu berperanan dan beroperasi sebagai pemimpin dari sudut
kebijaksanaan pengurusan, sebagai guru dari sudut pengisian ilmu, sebagai
sheikh dari sudut pembersihan dan pemerkasaan jiwa dan sebagai bapa dari
sudut belaian kasih dan penjagaan. Ini berlaku sewaktu mereka membimbing
ahliahli IKRAM yang berada dibawah jagaan mereka
* Mampu menghidupkan rukun usrah, suasana taaruf, tafahum dan
takaful sesama anggota IKRAM yang berada dibawah bimbingan atau
kendaliannya
* Mampu membangunkan peribadiperibadi muslim dibawah
bimbingannya memenangi ciriciri keperibadian muslim yang sempurna seperti
yang telah dilakarkan oleh alImam Hasan alBanna:
[memilikki tubuh yang sihat, akhlah yang utuh, minda yang
berpengetahuan, aqidah yang sejahtera, ibadah yang sah, berupaya mencari
sendiri pendapatan saraan kehidupan, berjuang mendisiplinkan dirinya,
menjaga waktu, meyusun urusan kehidupannya serta membawa manfaat
kepada orang lain]
* Mampu menghidupkan rukunrukun baiah dalam diri peribadiperibadi
muslim dibawah bimbingannya:
[alfahm, alikhlas, alamal, jihad, pengorbanan, ketaatan, kemantapan
pendirian, tajarrud, ukhuwah dan kepercayaan].
* Mampu menjadi contoh dan ikutan, berupaya mengikat peribadiperibadi
muslim dibawah bimbingan mereka dengan IKRAM, sehingga merasa
tenang menggabungkan diri dengan IKRAM, merasakan masa depan mereka
yang gemilang mampu dipacu IKRAM, menyakini IKRAM berupaya memacu
perjuangan agar Islam kembali gemilang di Malaysia dan dunia.
* Menguasai minhaj, wasail dan bahanbahan tarbiah dengan baik, cekap
dan kemas dalam menurunkannya kepada ahliahli IKRAM yang dikendalikan,
sehingga ia menjadi amat menarik, meyakinkan, menyebabkan mereka
terangsang untuk menghayati dan melaksanakannya, memperjuangkan agenda
Islam dan memenangkannya. Mereka sendiri sebelum dilantik menjadi nuqaba’
telah melaluinya, berpengalaman menghayatinya sewaktu ia diperturunkan
oleh para nuqaba’ mereka.
Tarbiah yang mereka laksanakan sepatutnya mengandungi ciriciri
berikut:
[Shumul, komperehensif, meliputi seluruh aspek kemanusiaan dan
hubunganhubungannya dengan kewujudan, saling mendukung dan
menyempurnakan, tidak saling bertentangan, berimbangan diantara berbagaibagai
dimensi kemanusiaan, kehidupan dan kewujudan, berterusan dan
sambung menyambung, berkembang sejajar dengan tuntutan keadaan dan
anjal dalam penurunan]
Sirah alNaqib (Perjalanan hidup seorang naqib)
Naqib adalah unsur yang menghidupkan dan memperkasa tanzim (IKRAM)
(murabbi munaffiz).. Kerana itu dia perlu …..
1. Tahu kedudukannya… adalah Qudwah
2. Mengejar martabat ketinggian
3. Memahami peranan yang diamanahkan kepadanya
1. Dia adalah Qudwah
• Mesti memenuhi ciriciri qudwah
• Dia penterjemah kepada fikrah dan teori tarbiyyah, tanzim dan
perancangan.
• Memiliki:
– Tangisan sufi
– Kebijaksanaan politikus
– Kepetahan pendebat
– Kehebatan ulama
– Kasih sayang ayah
– Keberanian mujahid
– Kesensitifan faqih
2.Mengejar ketinggian
• Tinggalkan sesetengah yang mubah
قال ابن القيم رحمه لله:"قال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس لله روحه - في شيء من
المباح - ھذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة
3.Faham peranannya..
• Faham dakwahnya..kenapa? Ke mana dan bagaimana?
• Faham manhaj dakwah yang diikutinya: marhalah, wasilah perjalanan
dan wasilah taqwim.
• Faham betulbetul setiap isi kandungan manhaj dan fikrah yang ingin
dibawa.
• Faham betulbetul cara pengendalian sistem usari.
4.Sifat manhaj tarbiyah (usrah) yang diguna pakai oleh Nuqaba’
• Manhaj usari, selamanya hendaklah didominasi oleh segmen ruuhi
sebagai segmen utama (mengetuk hati,membersih jiwa, mendorong
du’at ke arah menyempurnakan tajarrudnya serta mempercepatkan
perjalananya menuju Allah.
5.Model yang dicontohi
أستطيع أن أتصور المجاھد شخصا قد أعد عدته وأخذ أھبته وملك عليه الفكر فيما ھو فيه نواحي نفسه
وجوانب قلبه. فھو دائم التفكير، عظيم الاھتمام، على قدم الاستعداد أبدا. إن دُعي أجاب، أو نودي لبى.
غُدوه ورواحه وحديثه وكلامه وجده ولعبه لا يتعدى الميدان الذي أعد نفسه له. ولا يتناول سوى المھمة
التي وقف عليھا حياته وإرادته، مجاھد في سبيلھا.
تقرأ في قسمات وجھه، وترى في بريق عينيه، وتسمع من فلتات لسانه ما يضطرم في قلبه من جوى
لاصق وألم دفين، وما تفيض به نفسه من عزمة صادقة وھمة عالية وغاية بعيدة.
ثم يقول:" أما المجاھد الذي ينام ملء جفنيه، ويأكل ملء ماضغيه، ويضحك ملء شدقيه، ويقضي وقته
لاھيا لاعبا ماجنا، فھيھات أن يكون من الفائزين أو يُكتب في عداد المجاھدين".
• Da’ie yang sentiasa bergegas kepada Allah menuntut shahadah – Urwah
bin Mas’ud
• Da’ie yang memiliki himmah yang tinggi – Rabi’ah alAslami
• Da’ie yang benar janji setianya kepada Allah – Anas alNadhr
• Da’ie yang sentiasa peka tentang kedudukannya sebagai qudwah –
Imam Ahmad.
6.Milestone tarbawiyyah yang dilaksanakn nuqaba (1)
Aqidah
(Bawa mereka segera melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang hamba
Allah tanpa perlu berlanjutan memberikan hujjah)
إن عليك أن تبدأ رحلتك فورا مع الجديد لتربيته وفق أوصاف النموذج الإسلامي، فتنتقل به رأسا
إلى تنفيذ واجباته كعبد لربه دونما حاجة لأن تلبث معه فيما فيه تدليل على وجود لله وإرساله
للرسل. فإن أدخلته في معمعة البراھين فقد اندفاعه وبردت ھمته
Milestone tarbawiyyah (2)
(البساطة والتلاوة والصلاة والخلق والجندية )
Basatah (mudah)
(Sampaikan Islam dengan cara yang mudah)
ابتعد بأخيك عن التكلف في فھم الإسلام ودخول دائرة الاصطلاحات التي لا ضرورة لھا.
فالأمر كما قال الإمام البنا رحمه لله: (كان المسلمون الأولون رضوان لله عليھم لا يعرفون
الإسلام ألفاظا منمقة ولا عبارات مزوقة ولا تعاريف علمية واصطلاحية، وإنما كان الإسلام
عندھم عقيدة استقرت في قلوبھم واستولت على نفوسھم، فدفعتھم إلى العمل. العمل الذي ينطبق
على ھذه العقيدة ويحقق مراميھا ويصدق مضمونھا).
Milestone tarbawiyyah (3)
Fikrah Islam yang tulin (Islamiah)
(Sampaikan fikrah Islam yang murni, sebagai rahmat Allah s.w.t ke atas
manusia dan alam)
واعلمه بسرعة أن فكرتنا إسلامية بحتة في غايتھا ووسائلھا. لا تتصل بغير رحمة لله تعالى
Milestone tarbawiyyah (4)
Meninggalkan jahiliah
(Gerakkan mereka meninggalkan semua bentuk jahiliah, perbicaraan
atau perbuatan, adat atau ibadat)
وأثناء ذلك لاترض ، أيھا النقيب، ببطء أو استرخاء يبدوان من أخيك، واحمله على ھجر
الجاھلية، كل الجاھلية فورا. قال ابن القيم: (لا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين
حتى تخرج الجاھلية كلھا من قلبه).
Milestone tarbawiyyah (5)
Mereka (nuqaba) ingin membentuk duat
(Fahamkan mereka, tarbiah nuqaba’ bertujuan membentuk mereka
sebagai du’at)
واجھد نفسك مع أخيك حتى تصيره داعية حقا، بالعلم والتربية، وأن تعلمه ما يجب عليه من
الأھبة وتزكية النفس أولا. وما أحسن قول الإمام عبدلله المبارك فيما نقله ابن القيم: ( نحن إلى
قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم. وقد أكثر الناس القول في الأدب، ونحن نقول : إنه
معرفة النفس وعوناتھا وتجنب تلك الرعونات). وولله إنه لقول قيم، وما أجدره أن يكون عنوان
تربيتنا الأسرية الحاضرة ومنھجھا.
Milestone tarbawiyyah (6)
Kesabaran menghadapi mehnah
( Asuh mereka agar bersabar sewaktu berhadapan dengan ujianujian
kehidupan dan perjuangan)
ثم أخبره بما يجب عليه كداعية ثانيا من الصبر والثبات ،
وأخبره بما سيلاقيه من تكذيب ومعاداة ليكمل انغماسه
Milestone tarbawiyyah (7)
Tidak berdendam
(Sewaktu berhadapan dengan penganiayaan, pujuklah dia agar bersabar
dengan harapan memperolehi ganjaran dari Allah sematamata)
ثم تُعلمه كيف يرنو ببصره إذا أصابه المكروه والأذى إلى ثواب لله وأجره في الآخرة،
دون انتظار الانتقام بعد الظفر
Milestone tarbawiyyah (8)
Mencabar kekufuran
وفي كل ھذا عليك أيھا النقيب أن تربي تلميذك على تحدي الكفر ومخالفته
وامدده بعزيمة وھمة عالية يعرف بھا معنى قول ابن القيم عن ھود: ( ھذا من أعظم الآيات أن
رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بھذا الخطاب، غير جزع ولا فزع ولا خوار
Milestone tarbawiyyah (9)
Galakkan infak
وحبِب له البذل والعطاء، وقل له أن الدعاة لا يبخلون على دعوتھم يوما من الأيام بقوت أولادھم
وعصارة دمائھم وثمن ضرورياتھم فضلا عن كمالياتھم والفائض من نفقاتھم، وأنھم يوم حملوا
. 􀍿 ھذا العبء عرفوا جيدا أنھا دعوة لا ترضى بأقل من الدم والمال فخرجوا عن ذلك كله
Milestone tarbawiyyah (10)
Bersikap zuhud
وتربيه أيضا على عدم تولع قلبه بنعيم الدنيا، وأنه في الحقيقة كما قال ابن القيم:( كخيال طيف
أو سحابة صبف. فھو ظل زائل ، ونجم قد تدلى للغروب. قال رسول لله صلى لله عليه وسلم:
مالي وللدنيا؟ إنما أنا كراكب قالَ في ظل شجرة ثم راح فتركھا. وقال: ما الدنيا في الآخرة إلا
كما يُدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بمَ يرجع".
Milestone tarbawiyyah (11)
(Bersabar jika orangorang yang dibimbing lambat)
ولا تسأم - أيھا المربي- حين ترى سير تلميذك بطيئا أول مرة فإنه كلما طال عھده معك أسرع
السير، وإلى ذلك أشار ابن القيم: (إن السالك إلى لله في أول الأمر يجد تعب التكاليف ومشقة
العمل، لعدم أنس قلبه بمعبوده. فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه التكاليف والمشاق
فصارت قرة عين له وقوة ولذة
Milestone tarbawiyyah (12)
(Ambil kira kemampuan dan mood orangorang yang dibimbing)
واعلم أيھا المربي أن لأخيك التلميذ - خصوصا إن كان فتى في أول الشباب - فترات يبدو فيھا
استعداده لقبول الصياغة التي تصوغه بھا في ناحية معينة أكثر من استعداده تجاه النواحي
الأخرى. ففي رحلتك التربوية معه، عليك أن تربيه في نواحي عديدة منھا: الروحية والأخلاقية
والفكرية والعمل الدعوي وتبليغ الدعوة وتنظيم تفكيره لفھم الواقع. ثم ابدأ بتفھيمه طبائع النفوس
وكيفية معاملة الآخرين وأسس إدارة العمل الذي يبلغ به.
Milestone tarbawiyyah (13)
(Mulakan dengan memberi yang penting.. Bukan yang mudah)
إنما يجب أن تناوله المعلومات وتُكسبه الصفات بتدرج وحسب أھميتھا المطلقة، شرعا
ومصلحة. أو أھميتھا المرحلية أو أھميتھا النسبية المنبثقة من طبيعة تربيته السابقة. فعليك أن
تبدا إذاً بالأھم فالأقل أھمية
Milestone tarbawiyyah (14)
تھدر الجزئيات والتفاصيل وتعتني بغرس الموازين الإسلامية وفق نظرات شرعية صافية بعيدة
عن أطوار التفكير الجاھلي والغربي خصوصا، ثم تقرن ذلك بتطبيقات عملية.
وبذلك يتمكن النقيب من صوغ الشخصية الإسلامية الصافية في تلميذه، بحيث يعتبر الأعمال
بالنيات، ويبتعد عن الشبھات، ويعتبر ما لم يكن عليه أمر النبي صلى لله عليه والسلام مردودا.
إضافة إلى تكوين موازين محددة واضحة في ذھنه مثل:
ميزان تقييد الأمر بالمعروف بالمصلحة، بحيث لا يفوت معروفا أكثر منه. ولا يؤدي
النھي عن المنكر إلى حصول أنكر منه.
وميزان سد الذرائع والطاعة الشرعية ، وإثم نقض البيعة،
والحكم على أھل السلطة والدول من ناحية مدى التزامھم بالعقيدة الإسلامية، لا
ببطولاتھم تجاه أعدائھم، ولا بالتقدم المادي الذي يحققونه للبلد. وعدم موالاة الكفار
وأھل البدع والفسوق،
وفي سبيله، لا ابتغاء المدح والثناء والنفع المادي. 􀍿والعمل
وتفضيل الدار الآخرة على الدنيا،
والعمل بالحديث الصحيح الذي ثبت عن رسول لله صلى لله عليه وسلم
والبعد عن الاصطلاحات التي لھا بديل إسلامي. واستعمال الأسلوب القرآني في الكتابة
والخطاب.
واعتبار أن المسلم لا يسعه إلا العمل الجماعي. وأن الذي ينتمي إلى الجماعة لا يسعه
إلا ما يسعھا. ويجب أن تذوب رغباته في رغبات الجماعة. وعدم الاستعانة بالأحزاب
والحكومات الكافرة
Milestone tarbawiyyah (15)
Perlaksanaan.. Bukannya kumpul maklumat
إن غاية التربية الأسرية ليست ھي المعلومات بذاتھا، بقدر ما ھي تعويد للداعية على أن يبذل
قواه العقلية والجسمية، وينفق ماله ويمھد لتأسيس مستقبله ضمن خطة الجماعة ولتحقيق أھدافھا
Milestone tarbawiyyah (16)
Motivasi dan galakan
على النقيب أن يبعث الحماس أولا في نفس تلميذه، ويملأ به قلبه بتھيئة الجو المناسب له للعمل
بجد وسرعة.
7.Sifat pemikiran naqib
Pemikiran yang mempunyai objektif
1) Matlamatmatlamat asasi:
Tanzim yang mantap
Roh yang mendalam
Kesedaran politik yang matang
Fikrah yang bersih/tulin
Dakwah yang syumul
2) Matlamat yang luas(menghubungkan aktiviti harian dengan hadaf
marhaliah) dan (tahu perbezaan menyeluruh antara harakah dan parti
politik)
Ciri ciri yang kita mahu:
Tidak goyah oleh habuan segera
Tidak menari mengikut rentak orang jalanan
Tidak terseleweng dari tujuan asal
8.Peranan naqib dalam merawati futur
Qudwah pokok kepada penyelesaian
Tiada futur jika kita memiliki roh yang tinggi
Mengambil bimbingan dari buku‐buku ruuhi
Dakwah hanya dengan pengorbanan
Thiqah kunci segala penyelesaian
Penuhkan masa kosong merawat kelemahan
Peranan inovasi dan tajdid dalam merawat kelemahan
9.Rawatan yang palsu
• Menggunakan pengaruh peribadi
• Merawat dengan menambah tanggungjawab
• Merawat dengan semata‐mata menambah ilmu
10.Lain‐lain peranan kenaqiban
• Menggerakkan dakwah kepada seluruh masyarakat termasuk kelompok
fasik.
التذكير
التأليف
التعليم
التعضيد
التحريك
التطوير
التخطيط
التقويم
التوصيل
التدوين
من واجبات النقيب
-3 التعليم
-5 التحريك
-7 التخطيط
-1 التذكير 2- التأليف
-4 التعضيد
-6 التطوير
-8 التقويم 9- التوصيل 10 - التدوين
التذكير
التأليف
التعليم
التعضيد
التحريك
التطوير
التخطيط
التقويم
التوصيل
التدوين
من واجبات النقيب
ومن الخير التذكير أن النقباء
ھم تلامذة النبوة والأمناء فى
تبليغ الرسالة وھكذا وردت
فيھم النصوص
التذكير
التأليف
التعليم
التعضيد
التحريك
التطوير
التخطيط
التقويم
التوصيل
التدوين
من واجبات النقيب
وفى الختام نسأله تعالى أن يكون
للنقباء نصيب من قوله تعالى
" يسقون من رحيق مختوم
ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس
المتنافسون"
Sekian, wassalam__

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top